Spelregelwijzigingen 2017/2018

Printvriendelijke versieSend by email

Hieronder staan de spelregelwijzigingen zoals ze versrtekt zijn door de KNVB

Lees deze helemaal door, Het begin is slechts een overicht van wijzigingen, dooronder volgen de complete oude en nieuwe teksten.

LET OP! In de mail van de KNVB staat ook de handleiding vermeld. In deze handleiding zijn de wijzigingen echter nog niet opgenomen. Dit volgt later.

SPELREGELS 2017/'18 
SPELREGELWIJZIGINGEN 
PRAKTISCHE RICHTLIJNEN               
 
   Datum : 1 juni 2017
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 2 
SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2017/’18
Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen / toelichtingen 
REGEL 1 – HET SPEELVELD  Op een veld van gras mag kunstgras gebruikt worden voor de lijnen als dit geen gevaar oplevert 
REGEL 3 – DE SPELERS  Nationale bonden mogen een maximum van vijf wisselspelers toestaan (behalve op het hoogste niveau)  Nationale bonden mogen nu toestaan dat er doorlopend gewisseld wordt in het jeugd-, veteranen-, en G-voetbal  Duidelijker omschrijving van de wisselprocedure  Een wissel in de rust, zonder hiervan de scheidsrechter op de hoogte te stellen is geen overtreding die bestraft moet worden met een waarschuwing   Het wisselen van de doelverdediger in de rust, zonder hiervan de scheidsrechter op de hoogte te stellen is geen overtreding die bestraft moet worden met een waarschuwing  Een speler die het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter (als dit vereist is), die ingrijpt in het spel wordt bestraft met een directe vrije schop  Het team dat scoort met een extra persoon op het veld wordt bestraft met een directe vrije schop 
REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS  Petten van doelverdedigers vallen niet onder de beperkingen voor wat betreft hoofdbedekking  Spelers mogen geen elektronische of communicatie apparatuur dragen of gebruiken, behalve elektronische prestatie en volg systemen (EPVS); de technische staf mag alleen communicatieapparatuur gebruiken voor veiligheids- of welzijnsdoeleinden  Alle EPVS apparatuur moet voorzien zijn van een minimum veiligheid standaard keurmerk 
REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER  Belangrijke verklaring dat beslissingen die genomen zijn door de wedstrijdofficials te allen tijde gerespecteerd moeten worden  Nationale bonden mogen het gebruik van tijdstraffen toestaan voor sommige / alle waarschuwingen in het jeugd-, veteranen-, G-voetbal en voor wedstrijden op de laagste niveaus  Een medisch official die zich schuldig maakt aan een overtreding die met een verwijdering moet worden bestraft, mag spelers blijven behandelen als geen andere medisch official voor het team beschikbaar is 
REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD  Een korte drinkpauze is toegestaan halverwege de verlenging  
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 3 
REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL  De nemer mag op de helft van de tegenpartij staan bij de aftrap 
REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN  De verlenging bestaat uit twee gelijke periodes van elk minimaal 15 minuten  De strafschoppenserie  Verbeterde omschrijving voor een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan  Een uitgesloten speler mag de doelverdediger vervangen, zelfs als het team haar toegestane wissels al heeft gebruikt  De nemer mag de bal niet twee keer spelen  Een doelverdediger die een overtreding maakt en de strafschop moet worden overgenomen, moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart)  Als de nemer een overtreding begaat dan vervalt de strafschop (genoteerd als gemist)  Als de doelverdediger en de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan: o Overnemen en twee waarschuwingen als er geen doelpunt wordt gescoord o Als er een doelpunt wordt gescoord ontvangt de nemer een waarschuwing en de strafschop wordt genoteerd als ‘gemist’ 
REGEL 11 – BUITENSPEL  Een buitenspel staande speler kan bestraft worden als de bal terugkaatst of van richting wordt veranderd door een wedstrijdofficial  Toevoeging van ‘doet een poging om’ aan de definitie van ‘redding’.   Richtlijnen buitenspel: o Een buitenspel staande speler die een tegenstander hindert, moet worden bestraft o Een buitenspel staande speler waartegen een overtreding wordt begaan, voordat het buitenspel staan strafbaar wordt – de overtreding wordt bestraft o Een buitenspel staande speler waartegen een overtreding wordt begaan als het buitenspel staan al strafbaar is – buitenspel wordt bestraft 
REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG  Verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop  Als er voordeel wordt gegeven bij een rode kaart situatie en de speler begaat een volgende overtreding, dan wordt die laatste overtreding bestraft  Een speler die een veelbelovende aanval onderbreekt in het strafschopgebied, ontvangt geen waarschuwing als de overtreding begaan werd in een poging om de bal te spelen  Toevoeging aan de lijst met waarschuwingen voor het maken van een overtreding waarbij sprake is van het ontnemen van een duidelijke scoringskans, als dit in het strafschopgebied gebeurt en de overtreding begaan werd in een poging om de bal te spelen  Waarschuwing voor het vieren van een doelpunt waarbij de veiligheid in het geding is  Als een speler diagonaal beweegt om de laatste verdediger / doelverdediger te passeren, dan kan dit nog steeds worden beschouwd als het ontnemen van de duidelijke scoringskans  Duidelijker omschrijving voor een overtreding in het strafschopgebied waarbij de overtreding begaan werd in een poging om de bal te spelen  Het zonder toestemming betreden van het speelveld waarbij een doelpunt wordt voorkomen of een duidelijke scoringskans wordt ontnomen, wordt bestraft met een veldverwijdering
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 4 
 Een overtreding buiten het speelveld door/tegen een speler waarbij een tegenstander, wisselspeler, team official (of een wedstrijdofficial) betrokken is, wordt bestraft met een vrije schop op de doel- of zijlijn als de bal in het spel is  Directe vrije schop wegens het op het veld gooien of trappen van de bal om het spel of een persoon te hinderen  Directe vrije schop op de doel- of zijlijn wegens het gooien of trappen van de bal / een voorwerp naar iemand buiten het speelveld 
REGEL 13 – DE VRIJE SCHOPPEN  Een aanvaller die zich bevindt in het strafschopgebied of dit gebied betreedt, voordat een vrije schop voor de verdedigende partij dit gebied heeft verlaten, mag de bal niet spelen of proberen te spelen, voordat deze is geraakt door een andere speler 
REGEL 14 – DE STRAFSCHOP  De nemer moet duidelijk herkenbaar zijn  Als de doelverdediger en de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan: o Overnemen en twee waarschuwingen als er geen doelpunt wordt gescoord o Als er een doelpunt wordt gescoord ontvangt de nemer een waarschuwing en de strafschop wordt genoteerd als ‘gemist’  Er wordt een doelpunt toegekend na beïnvloeding van buitenaf, als de bal toch in het doel gaat 
REGEL 16 – DE DOELSCHOP  Een aanvaller die het strafschopgebied betreedt mag de bal niet spelen of proberen te spelen, voordat deze is geraakt door een andere speler 
 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 5 
DETAILS VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2017 / 2018
Onderstaand staan de spelregelwijzingen 2017/’18. Bij elke wijziging is de oude tekst (indien van toepassing) en de nieuwe/veranderde/aanvullende tekst vermeld, gevolgd door een toelichting betreffende de wijziging. 
De tekst vermeld onder ‘oude tekst’ kan de precieze vorige tekst zijn, of een meer algemene beschrijving van de betekenis van de vorige tekst. 
REGEL 1 – HET SPEELVELD Afbakening  Aanvullende tekst Het speelveld is rechthoekig en gemarkeerd met ononderbroken lijnen. De lijnen mogen geen gevaar opleveren; er mag kunstgras worden gebruikt voor de markeringen op velden van natuurlijk gras, mits dit geen gevaar oplevert 
Toelichting Op gras velden mag kunstgras worden gebruikt voor de lijnen als dit geen gevaar oplevert. 
REGEL 3 – DE SPELERS 2. Aantal wissels Officiële competities Oude tekst Tijdens een officiële competitiewedstrijd, georganiseerd onder auspiciën van de FIFA, de confederaties of de nationale bonden, mogen maximaal drie wisselspelers worden gebruikt. 
Nieuwe tekst Het aantal wisselspelers, tot een maximum van vijf, die tijdens een wedstrijd in een officiële competitie ingezet mogen worden, wordt vastgesteld door de FIFA, de confederatie of de nationale bond. Dit geldt niet voor heren en dames competities van de eerste elftallen van clubs op het hoogste niveau of senioren ‘A’ nationale teams, waarvoor geldt dat het maximum aantal wissels drie is. 
Toelichting  De FIFA, confederaties en nationale bonden mogen een maximum aantal van 5 wisselspelers toestaan in alle competities, behalve op het hoogste niveau. 
Gewisselde spelers die weer invallen Oude tekst De regel is alleen toegestaan op de lagere niveaus en in het recreatievoetbal en afhankelijk van de toestemming van de nationale voetbalbond. 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 6 
Nieuwe tekst De regel is alleen toegestaan in het jeugd-, veteranen, G-voetbal en voetbal op de lagere niveaus afhankelijk van de toestemming van de nationale voetbalbond, confederatie of de FIFA 
Toelichting Het gebruik van gewisselde spelers die weer invallen, was al toegestaan in het voetbal op de lagere niveaus en is nu uitgebreid naar het jeugd-, veteranen en G-voetbal (afhankelijk van de toestemming van de nationale bond) 
Wisselprocedure Oude tekst De wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt; vanaf dat moment wordt de wisselspeler speler en de vervangen speler wordt een gewisselde speler; een wisselspeler mag elke spelhervatting nemen, vooropgesteld dat hij eerst het speelveld heeft betreden 
Nieuwe tekst De wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt; vanaf dat moment is de vervangen speler een gewisselde speler en de wisselspeler een speler die elke spelhervatting kan nemen. 
Toelichting Duidelijker formulering 
Wisselprocedure Aanvullende tekst Wanneer een wissel wordt toegepast gedurende de rust of voorafgaand aan de verlenging, dan moet de procedure worden afgerond voordat het spel wordt hervat. Als de scheidsrechter niet op de hoogte is gebracht, dan mag de betreffende wisselspeler doorspelen, er is geen disciplinaire straf nodig en het voorval wordt gerapporteerd aan de bond. 
Toelichting  Maakt duidelijk dat het  wisselen in deze gevallen, zonder de scheidsrechter op de hoogte te brengen, geen overtreding is die met een waarschuwing moet worden bestraft. 
Overtredingen en straffen Aanvullende tekst Als een speler zonder toestemming van de scheidsrechter van plaats heeft gewisseld met de doelverdediger:  dan laat de scheidsrechter doorspelen;  dan waarschuwt de scheidsrechter beide spelers bij de eerstvolgende onderbreking van het spel, behalve als de wissel plaatsvond tijdens de rust (geldt ook voor de verlenging) of gedurende de
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 7 
periode tussen het einde van de wedstrijd en start van de verlenging en/of de strafschoppenserie. 
Toelichting Maakt duidelijk dat het van plaats wisselen met de doelverdediger op deze momenten, zonder toestemming van de scheidsrechter geen overtreding is die met een waarschuwing moet worden bestraft. 
Speler buiten het speelveld Oude tekst Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, nadat hij het met toestemming heeft verlaten, dan moet de scheidsrechter:  het spel onderbreken (dit hoeft niet direct wanneer de speler niet ingrijpt in het spel of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast);  de speler waarschuwen wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld;  de speler opdragen het speelveld te verlaten  
Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt, moet het worden hervat:  met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken of  in overeenstemming met Regel 12 wanneer de speler deze Regel overtreedt. Aanvullende en gewijzigde tekst Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter wanneer dit wel vereist is,  dan moet de scheidsrechter:  het spel onderbreken (dit hoeft niet direct wanneer de speler niet ingrijpt in het spel of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast);  de speler waarschuwen wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld;  de speler opdragen het speelveld te verlaten  
Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt, moet het worden hervat:  met een directe vrije schop vanaf de plaats waar werd ingegrepen  met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, als er niet werd ingegrepen  in overeenstemming met Regel 12 wanneer de speler deze Regel overtreedt. 
Toelichting  Een speler die het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter (wanneer dit vereist is) en ingrijpt in het spel, wordt nu bestraft met een directe vrije schop (geldt ook voor een wisselspeler/teamofficial)  Het is niet nodig om de overtredende speler te verzoeken het speelveld te verlaten na de waarschuwing. 
Doelpunt gescoord met extra persoon op het speelveld Oude tekst
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 8 
Als de scheidsrechter beseft dat, nadat een doelpunt is gescoord, maar voordat het spel is hervat, zich een extra persoon op het speelveld bevond op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, dan: 
 moet hij het doelpunt afkeuren als deze extra persoon: - een speler, wisselspeler, gewisselde speler, weggezonden speler of teamofficial was van het team dat scoorde; (…) Het spel wordt hervat met een doelschop, hoekschop of scheidsrechtersbal. 
Nieuwe tekst Als de scheidsrechter beseft dat, nadat een doelpunt is gescoord, maar voordat het spel is hervat, zich een extra persoon op het speelveld bevond op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, dan: 
 moet hij het doelpunt afkeuren als deze extra persoon: - een speler, wisselspeler, gewisselde speler, weggezonden speler of teamofficial was van het team dat scoorde; het spel wordt hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar deze extra persoon zich bevond (…) 
Toelichting Dit maakt de regel in overeenstemming met de wijziging van 2016/17 die bepaalt dat een wisselspeler/teamofficial, die het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt bestraft met een directe vrije schop.  
REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS Overige uitrusting – hoofdbedekking Aanvullende tekst Als hoofdbedekking wordt gedragen, dan moet deze (met uitzondering van de pet van de doelverdediger) (…)  
Toelichting Maakt duidelijk dat de pet van de doelverdediger niet vallen onder de lijst met beperkende voorwaarden betreffende hoofdbedekking. 
Overige uitrusting – elektronische communicatie Oude tekst Het gebruik van elektronische communicatiesystemen tussen spelers (inclusief wisselspelers, gewisselde spelers en weggezonden spelers) en/of technische staf is niet toegestaan. 
Nieuwe tekst Spelers (inclusief wisselspelers, gewisselde spelers en weggezonden spelers) mogen geen enkele vorm van elektronische of communicatieapparatuur dragen of gebruiken (behalve wanneer EPVS is toegestaan). Het gebruik van enige vorm van elektronische communicatie door team officials is niet
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 9 
toegestaan, behalve wanneer het direct betrekking heeft op  het welzijn of de veiligheid van de spelers. 
Toelichting  De nieuwe formulering maakt het volstrekt duidelijk dat , met uitzondering van EPVS apparatuur, spelers geen enkele vorm van elektronische of communicatie apparatuur mogen dragen of gebruiken (bijv. camera, microfoon, oortje etc.). Dit om de integriteit van het spel te behouden zodat niemand kan communiceren met spelers gedurende de wedstrijd, met uitzondering van het ‘transparant,’ verbaal tactisch coachen.  De veiligheid van de spelers is heel belangrijk. Daarom is elektronische communicatie toegestaan voor de veiligheid en het welzijn van de spelers. Het gaat dan bijv. om een reversmicrofoontje om een brancard,  ambulance op te kunnen roepen of om apparatuur (bijv. een iPad) om de ernst van een hoofdwond vast te kunnen stellen. 
Overige uitrusting – elektronische prestatie en volgsystemen (EPVS) Aanvullende tekst Daar waar draagbare technologie (DT) als onderdeel van elektronische prestatie en volgsystemen (EPVS) wordt gebruikt in wedstrijden die worden gespeeld in een officiële competitie, georganiseerd onder auspiciën van de FIFA, confederaties of nationale bonden, dan moet deze technologie die is bevestigd aan de uitrusting van de speler, de  volgende aanduiding hebben: 
Deze aanduiding geeft aan dat het officieel is getest en voldoet aan de minimum veiligheidseisen van de International Match Standard, zoals ontwikkeld door de FIFA en goedgekeurd door de IFAB. De instituten die de testen uitvoeren hebben toestemming van de FIFA nodig. De overgangsperiode duurt tot 31 mei 2018. 
Toelichting Het is van belang dat elke vorm van EPVS die wordt gebruikt door spelers, gecertificeerd is. Dit om te voldoen aan de vastgestelde minimum veiligheidscriteria. Dit is verplicht vanaf 1 juni 2017; systemen die al gebruikt worden vallen onder een overgangsperiode om er aan te kunnen voldoen. Dit eindigt op 31 mei 2018.  
REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER Beslissingen van de scheidsrechter Aanvullende tekst De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief of een doelpunt al dan niet is gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend. De beslissingen van de scheidsrechter en de overige wedstrijdofficials moeten te allen tijde worden gerespecteerd.   
IMS INTERNATIONAL
MATCH
STANDARD 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 10 
Toelichting Het is een fundamenteel principe in het voetbal dat de beslissingen van de wedstrijdofficials te allen tijde gerespecteerd moeten worden (zelfs als deze onjuist zijn). 
Disciplinaire straffen Aanvullende tekst De scheidsrechter (…)  heeft de bevoegdheid om gele en rode kaarten te tonen, en, als de competitiereglementen dit toestaan, om een speler een tijdstraf te geven. Dit vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt bij het begin van de wedstrijd tot na de wedstrijd (…) 
Toelichting Nationale bonden mogen het gebruik van tijdstraffen in het jeugd, veteranen en G-voetbal toe  staan, als ook bij wedstrijden op de lagere niveaus. 
Disciplinaire straffen Aanvullende tekst De scheidsrechter (…)  treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en kan hen van het speelveld en de directe omgeving hiervan verwijderen; een medisch teamofficial die een overtreding begaat die met een verwijdering bestraft moet worden, mag blijven als het team geen ander medisch persoon beschikbaar heeft, en behandelen als een speler medische verzorging nodig heeft. 
Toelichting Een medisch teamofficial die zou moeten worden verwijderd uit de instructiezone, wordt toegestaan om te blijven en om spelers te behandelen als het team geen ander medisch persoon tot haar beschikking heeft.  
REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD De rust na de eerste helft Aanvullende tekst De spelers hebben recht op een rust na de eerste helft. Deze rust mag niet langer duren dan 15 minuten; een korte drinkpauze tijdens de onderbreking halverwege de verlenging is toegestaan. 
Toelichting Oog hebben voor het welzijn van de spelers, betekent dat het verstandig is om spelers toe te staan om een korte drinkpauze te hebben tijdens de onderbreking halverwege de verlenging; de onderbreking is niet bedoeld om te kunnen coachen.  
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 11  
REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL De aftrap Aanvullende tekst Voor elke aftrap:  moeten alle spelers zich op de eigen speelhelft bevinden. Dit geldt niet voor de nemer van de aftrap (…)  uit een aftrap kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.  
Toelichting  De ‘nieuwe’ aftrap (bal wordt teruggespeeld) is populair, maar de nemer moet dan vaak op de helft van de tegenstander gaan staan om de aftrap te kunnen nemen; de nieuwe formulering staat dit toe.  Het is een hoekschop voor de tegenpartij als de aftrap rechtstreeks in het eigen doel gaat.  
REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN Winnende team Aanvullende tekst Indien de competitiereglementen bepalen, dat er een winnaar moet zijn wanneer een wedstrijd of een “uit- en thuiswedstrijd” in een gelijkspel is geëindigd, zijn de enige toegestane procedures om de winnaar te bepalen:  de regeling van de “uitdoelpunten”;  de verlenging, bestaande uit twee gelijke periodes die niet langer dan 15 minuten elk mogen duren  de strafschoppenserie Een combinatie van bovenstaande procedures mag worden toegepast. 
Toelichting Maakt duidelijk dat er twee gelijke periodes moeten zijn in de verlenging die niet langer dan 15 minuten elk mogen uren. En dat er een combinatie van verschillende procedures om de winnaar te bepalen is toegestaan. 
De strafschoppenserie Spelers die in aanmerking komen voor de strafschoppenserie Oude tekst  Met uitzondering van een wisselspeler voor een geblesseerde doelverdediger, (…) 
Nieuwe tekst  Met uitzondering van een wisselspeler voor een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan (…)
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 12  
Toelichting Formulering is aangepast zodat deze gelijk is aan een ander deel van Regel 10. 
Spelers die in aanmerking komen voor de strafschoppenserie Oude tekst  Een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan, voor of tijdens de strafschoppenserie, mag worden vervangen door een opgegeven wisselspeler mits het team nog niet het maximum aantal wissels heeft gebruikt, of door een speler die werd uitgesloten om de beide teams op een gelijk aantal spelers te brengen. De doelverdediger neemt verder niet meer deel en mag geen strafschop nemen. 
Nieuwe tekst  Een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan, voor of tijdens de strafschoppenserie, mag worden vervangen door een speler die werd uitgesloten om de beide teams op een gelijk aantal spelers te brengen, of door een opgegeven wisselspeler mits het team nog niet het maximum aantal wissels heeft gebruikt. De vervangen doelverdediger neemt echter verder niet meer deel en mag geen strafschop nemen. 
Toelichting Maakt duidelijk dat:  Een speler die werd uitgesloten om beide teams op een gelijk aantal spelers te brengen de doelverdediger mag vervangen, zelfs als het team het maximaal aantal wissels al heeft gebruikt  Een doelverdediger die is vervangen is verder niet meer betrokken in de strafschoppenserie. 
Als een strafschop is afgerond Aanvullende tekst  De strafschop heeft zijn uitwerking gehad wanneer de bal niet meer beweegt, uit het spel gaat of als de scheidsrechter het spel onderbreekt voor een overtreding; de nemer mag de bal niet twee keer spelen 
Toelichting Maakt duidelijk dat de nemer de bal niet twee keer mag spelen. 
Overtreding door de doelverdediger Aanvullende tekst  Als de doelverdediger een overtreding begaat en, als gevolg hiervan, de strafschop moet worden overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een waarschuwing 
Toelichting Maakt duidelijk dat een doelverdediger die een overtreding begaat die overnemen noodzakelijk maakt, een waarschuwing moet krijgen. 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 13 
Overtreding door de nemer Aanvullende tekst  Als de nemer bestraft wordt voor een overtreding die werd begaan nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van de strafschop had gegeven, dan wordt deze strafschop genoteerd als gemist en de nemer ontvangt een waarschuwing. 
Toelichting Maakt duidelijk dat als de nemer een overtreding begaat de strafschop vervalt (genoteerd als ‘gemist’). D.w.z. niet overnemen. 
Overtreding door de doelverdediger en de nemer Aanvullende tekst  Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan: - Als de strafschop wordt gemist of tegengehouden, dan wordt de strafschop overgenomen en ontvangen beide spelers een waarschuwing - Als een doelpunt wordt gemaakt, dan wordt het doelpunt afgekeurd en genoteerd als gemist en de nemer ontvangt een waarschuwing. 
Toelichting Maakt het gevolg duidelijk wanneer zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan, wat niet zo vaak voor zal komen, omdat meestal één van de twee de eerste overtreding begaat. Er zijn verschillende mogelijkheden omdat:  Als de strafschop wordt gemist/gestopt (door de overtreding van de doelverdediger) hebben beide spelers een overtreding begaan waarvoor ze een waarschuwing moeten ontvangen, dus ontvangen ze allebei een gele kaart en de strafschop wordt overgenomen  Als er een doelpunt wordt gemaakt, dan heeft de doelverdediger geen overtreding begaan waarvoor hij een waarschuwing moet krijgen. Omdat de overtreding van de nemer wel met een waarschuwing moet worden bestraft is deze ‘ernstiger’ (zie Regel 5) en wordt bestraft.  
REGEL 11 – BUITENSPEL Buitenspelpositie vanuit een terugkomende bal Aanvullende tekst Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, actief bij het spel betrokken raakt :  Door voordeel te trekken door de bal te spelen of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden wanneer de bal: - terugkomt van , of van richting is veranderd /door de doelpaal, doellat, wedstrijdofficial of een tegenstander    
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 14 
Toelichting Maakt duidelijk dat als de bal terugkomt van, of van richting wordt veranderd door, een wedstrijdofficial, in de  richting van een speler die zich in buitenspelpositie bevond, deze speler bestraft kan worden wegens buitenspel. 
Definitie van ‘redding’ Aanvullende tekst Het is een ‘redding’ als een speler een bal ,die in het doel gaat of er heel dicht bij in de buurt komt, tegenhoudt, of probeert tegen te houden met enig deel van het lichaam, behalve de handen (tenzij dit de doelverdediger is in zijn eigen strafschopgebied). 
Toelichting Meer accurate omschrijving van een ‘redding’. 
Strafbaar Aanvullende tekst In situaties waarin:  een speler komende vanuit, of staande in, buitenspelpositie, in de weg loopt van een tegenstander en daarmee de tegenstander beïnvloedt in zijn beweging naar de bal, is strafbaar als het invloed heeft op de mogelijkheid van de tegenstander om de bal te spelen of daartoe een poging te doen; als de speler in de weg loopt van een tegenstander en de voortgang van deze tegenstander belet (bijv. blokkeert de tegenstander), dan moet de overtreding in overeenstemming met Regel 12 worden bestraft.  een speler in een buitenspelpositie die zich beweegt in de richting van de bal met de bedoeling de bal te spelen en waartegen een overtreding wordt begaan, voordat hij de bal speelt of probeert te spelen. In dit geval wordt de overtreding bestraft als had deze plaatsgevonden voordat de speler zich in buitenspelpositie bevond  een overtreding wordt begaan tegen een buitenspel staande speler die de bal al speelt of probeert te spelen, of een tegenstander aanvalt om de bal te veroveren. In dit geval wordt het buitenspel staan bestraft, omdat het gebeurde voor de overtreding plaatsvond. 
Toelichting Verduidelijking van situaties waarin:  Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt terwijl hij zich niet in de buurt van de bal bevindt, die een overtreding maakt waardoor de verdediger(s) het moeilijker krijgt om de bal te spelen of om de bal te veroveren  Een overtreding wordt begaan ten opzichte van een speler die zich in buitenspelpositie bevindt.  
 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 15 
REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG Indirecte vrije schop Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler:  (…)  zich schuldig maakt aan het geven van commentaar, het gebruiken van grove, beledigende of ongepaste taal en/of gebaren of andere verbale overtredingen maakt  (…) 
Toelichting Maakt duidelijk dat verbale overtredingen of het maken van gebaren wordt bestraft met een indirecte vrije schop, zelfs als er een gele of rode kaart voor is getoond; sommigen hebben de foutieve interpretatie gemaakt dat de directe vrije schop wegens ‘overtreding ten opzichte van een wedstrijdofficial’ ook betrekking had op het leveren van commentaar. Het geldt echter alleen voor fysieke overtredingen. 
Voordeel na een rode kaart Aanvullende tekst Voordeel moet niet worden toegepast wanneer er sprake is van ernstig gemeen spel, een gewelddadige handeling of een overtreding waarvoor een tweede waarschuwing wordt gegeven, tenzij er een duidelijke mogelijkheid is om een doelpunt te maken. De scheidsrechter moet de speler van het veld verwijderen bij de eerstvolgende keer dat de bal uit het spel is. Echter, als de speler de bal speelt of een tegenstander aanvalt of beïnvloedt, dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken, de speler verwijderen en hervatten met een indirecte vrije schop, tenzij de speler een ernstiger overtreding beging. 
Toelichting Maakt duidelijk dat als een speler een overtreding begaat die met een veldverwijdering bestraft moet worden, waarbij de scheidsrechter de voordeelregel toepast, dat als de speler vervolgens een andere overtreding begaat, deze bestraft moet worden. Bijv. de speler brengt een tegenstander ten val. 
Waarschuwingen wegens onsportief gedrag Aanvullende tekst Er zijn verschillende omstandigheden waarbij een speler een waarschuwing moet ontvangen wegens onsportief gedrag, zoals wanneer een speler:  een overtreding begaat of de bal met de hand speelt om een veelbelovende aanval te verhinderen of te onderbreken, behalve als de scheidsrechter een strafschop toekent voor een overtreding waarbij geprobeerd werd de bal te spelen 
Toelichting Het niet geven van een waarschuwing wegens het onderbreken van een veelbelovende aanval als een strafschop wordt toegekend voor een overtreding waarbij geprobeerd werd de bal te spelen, is in lijn met een waarschuwing, geen verwijderen, als de scheidsrechter een strafschop toekent voor een
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 16 
overtreding waarbij een duidelijke scoringskans wordt ontnomen waarbij deze overtreding werd begaan in een poging de bal te spelen. 
Waarschuwingen wegens onsportief gedrag Aanvullende tekst Er zijn verschillende omstandigheden waarbij een speler een waarschuwing moet ontvangen wegens onsportief gedrag, zoals wanneer een speler:  een tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt door het maken van een overtreding, in een poging de bal te spelen, waarbij de scheidsrechter een strafschop toekent 
Toelichting Omdat het ontnemen van een duidelijke scoringskans d.m.v. een overtreding binnen het strafschopgebied in een poging de bal te spelen, nu wordt bestraft met een waarschuwing in plaats van een verwijdering, is deze overtreding opgenomen in deze lijst met overtredingen die met een waarschuwing moeten worden bestraft. 
Het vieren van een doelpunt Aanvullende tekst Een speler moet een waarschuwing ontvangen als hij:  in de omheining klimt, en/of de toeschouwers nadert op een wijze die gevolgen kan hebben voor de veiligheid   gebaren maakt of handelt op een wijze die provocerend, beledigend of opruiend is; 
Toelichting Elke handeling die van invloed is op de veiligheid, of provocerend is etc. moet worden bestraft met een waarschuwing. 
Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft Oude tekst Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden indien hij één van de hieronder volgende overtredingen begaat:  een tegenstander die zich in de richting van het doel van de tegenstander begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop moet worden toegekend (tenzij zoals hieronder beschreven) 
Nieuwe tekst Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden indien hij één van de hieronder volgende overtredingen begaat:  een doelpunt voorkomt, of een tegenstander die zich, in algemene zin, in de richting van het doel van de overtreder begeeft, een duidelijke scoringskans ontneemt, door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop moet worden toegekend (tenzij zoals hieronder beschreven) 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 17 
Toelichting  Maakt duidelijk dat het voorkomen van een doelpunt door een overtreding te begaan een overtreding is die met een veldverwijdering moet worden bestraft.  Het gebruik van het woord ‘overtreder’ verduidelijkt de tekst, die mogelijk misleidend, incorrect was.  Het gebruik van ‘in algemene zin’ verduidelijkt dat als, op het laatst, de aanvaller een diagonale beweging maakt om voorbij de doelverdediger / verdediger te gaan, er nog steeds sprake kan zijn van een duidelijke scoringskans. 
Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft Oude tekst Als een speler, binnen zijn eigen strafschopgebied, een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing, tenzij:  het gaat om vasthouden, trekken of duwen of  de overtredende speler geen poging doet de bal te spelen of er geen mogelijkheid is voor de speler om de bal te spelen of  het gaat om een overtreding die met een rode kaart wordt bestraft, ongeacht de plaats op het speelveld (bijv. ernstig gemeen spel, gewelddadige handeling etc..) 
Nieuwe tekst Als een speler een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander en daarmee de tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt en de scheidsrechter dit bestraft met een strafschop, dan ontvangt de overtredende speler een waarschuwing als de overtreding gebeurde in een poging de bal te spelen; in alle andere gevallen (bijv. vasthouden, trekken, duwen, geen mogelijkheid om de bal te spelen etc.) moet de overtredende speler van het speelveld worden gezonden. 
Toelichting Duidelijker formulering – geen verandering in de Regel of de toepassing. 
Het ontnemen van een duidelijke scoringskans door een persoon die het veld betreedt Aanvullende tekst Een speler, verwijderde speler, wisselspeler of gewisselde speler die het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming van de scheidsrechter en ingrijpt in het spel of in het spel van de tegenstander en daarmee de tegenstander een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt, maakt zich schuldig aan een overtreding die met een veldverwijdering moet worden bestraft. 
Toelichting Maakt duidelijk dat iemand die het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter (geldt ook voor een speler die toestemming vraagt om terug te mogen keren op het veld na bijv. een blessure) en een doelpunt voorkomt, of een duidelijke scoringskans ontneemt, een overtreding heeft
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 18 
begaan die met een veldverwijdering moet worden bestraft, zelfs als er geen andere overtreding werd begaan. 
Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag Oude tekst Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding binnen het speelveld tegen:  (…)   tegen een medespeler, wisselspeler, gewisselde speler, teamofficial of een wedstrijdofficial – directe vrije schop of strafschop (…)  Als de bal in het spel is en de overtreding gebeurt buiten het speelveld:  als de speler al buiten het speelveld is, wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal   als de speler het speelveld verlaat om de overtreding te begaan, wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Echter, als een speler het speelveld verlaat als onderdeel van het spel en een overtreding begaat tegen een andere speler, dan wordt het spel hervat met een vrije schop op de lijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde. In het geval van een overtreding die bestraft dient te worden met een directe vrije schop, wordt een strafschop toegekend als het gebeurde in het strafschopgebied van de overtreder. 
Nieuwe tekst Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding binnen het speelveld tegen:  (…)   tegen een medespeler, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, teamofficial of een wedstrijdofficial – directe vrije schop of strafschop (…)  Als de bal in het spel is   en een speler begaat een overtreding tegen een wedstrijdofficial of een tegenstander, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, of teamofficial buiten het speelveld of  een wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler of teamofficial een overtreding begaat tegen, of ingrijpt in het spel van, een tegenstander of wedstrijdofficial buiten het speelveld dan wordt het spel hervat met een vrije schop op de doel- of zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding/het ingrijpen plaatsvond; een strafschop wordt toegekend als dit een overtreding is waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend, binnen het strafschopgebied van de overtreder. 
Toelichting  Het is een directe vrije schop als er een overtreding wordt begaan op het speelveld ten opzichte van een verwijderde speler.  Een speler die een overtreding begaat tegen een tegenstander/wisselspeler/teamofficial of wedstrijdofficial, buiten het speelveld, wordt bestraft met een vrije schop op de doel-of zijlijn. Bijv. een speler die een wisselspeler of teamofficial van de tegenpartij slaat.  Een wisselspeler / teamofficial die buiten het speelveld een overtreding begaat ten opzichte van een tegenstander of wedstrijdofficial, wordt bestraft met een vrije schop op de doel- of zijlijn. Bijv. een wisselspeler die een speler slaat die klaar staat om terug te keren na een blessure of die een speler ten val brengt die het speelveld tijdelijk heeft verlaten om de bal te veroveren.
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 19 
 Deze Regel geldt niet voor overtredingen tussen wisselspelers of teamofficial – het geldt alleen voor een overtreding door of tegen een van de spelers.   
Het gooien van voorwerpen Oude tekst Als, terwijl de bal in het spel is, een speler, wisselspeler of gewisselde speler, een voorwerp (inclusief de bal) naar een tegenstander of ander persoon gooit dan zal de scheidsrechter het spel onderbreken en als de overtreding:  onbesuisd was – de overtreder waarschuwen wegens onsportief gedrag  met buitensporige inzet was – de overtreder verwijderen wegens een gewelddadige handeling (…) 
Als een speler, die zich binnen of buiten het speelveld bevindt, een voorwerp gooit naar een tegenstander die zich binnen het speelveld bevindt, dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop of strafschop, vanaf de plaats waar het voorwerp de tegenstander raakte of geraakt zou hebben 
Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop als:  een speler van binnen het speelveld een voorwerp gooit naar enig persoon buiten het speelveld  een wisselspeler of gewisselde speler een voorwerp gooit naar een tegenstander die zich binnen het speelveld bevindt 
Nieuwe tekst Als een speler, die zich binnen of buiten het speelveld bevindt, een voorwerp gooit (geldt ook voor de bal) naar een tegenstander, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, of teamofficial, wedstrijdofficial of de bal, dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar het object de persoon of de bal raakte of geraakt zou hebben. Als dit buiten het speelveld is, dan wordt het spel hervat op de dichtstbijzijnde plaats op de doel- of zijlijn; een strafschop wordt toegekend wanneer dit binnen het strafschopgebied van de overtreder is. 
Als een wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, of een speler die het speelveld tijdelijk heeft verlaten of een teamofficial een voorwerp op het speelveld trapt of gooit, en het beïnvloedt de loop van het spel, een tegenstander of een wedstrijdofficial, dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop (of strafschop) op de plaats waar het voorwerp het spel beïnvloedde of de tegenstander, wedstrijdofficial of de bal raakte of geraakt zou hebben. 
De scheidsrechter neemt in alle gevallen de gepaste disciplinaire maatregelen:  onbesuisd – de overtreder waarschuwen wegens onsportief gedrag  met buitensporige inzet – de overtreder verwijderen wegens een gewelddadige handeling 
Toelichting  Als een speler een voorwerp gooit naar iemand buiten het speelveld, dan wordt de vrije schop toegekend op de doel- of zijlijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar het voorwerp de persoon
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 20 
raakte of geraakt zou hebben; dit zal een strafschop zijn als dit gebeurde in het strafschopgebied van de overtreder.  Het resultaat/gevolg van het gooien of trappen van een voorwerp op het speelveld is gelijk aan wanneer de persoon de overtreding direct zou begaan; dus is de straf hetzelfde.  
REGEL 13 – DE VRIJE SCHOPPEN Aanvaller bevindt zich in het strafschopgebied of betreedt dit gebied Aanvullende en gewijzigde tekst Wanneer een vrije schop voor de verdedigende partij van binnen het eigen strafschopgebied, snel wordt genomen en zich nog tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het gebied te verlaten, dan laat de scheidsrechter doorspelen. Als een tegenstander, die zich in het strafschopgebied bevindt op het moment dat de vrije schop wordt genomen, of het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is, de bal raakt of probeert deze te spelen, voordat de bal is geraakt door een andere speler, wordt de vrije schop overgenomen. 
Toelichting Deze wijziging stelt de vereisten voor een vrije schop voor de verdedigende partij in het strafschopgebied gelijk aan de eisen aan een doelschop (Regel 16).  
REGEL 14 – DE STRAFSCHOP Extra tijd voor het nemen van een strafschop Aanvullende tekst De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het eind van elke helft van de wedstrijd en de verlenging. Wanneer dit wordt toegepast dan heeft de strafschop zijn uitwerking gehad als, nadat de bal is genomen, niet langer beweegt, uit het spel gaat, gespeeld wordt door een andere speler (inclusief de nemer), met uitzondering van de verdedigende doelverdediger, of als de scheidsrechter het spel onderbreekt voor een overtreding door de nemer of door een ploeggenoot van de nemer. Als een verdediger (inclusief de doelverdediger) een overtreding begaat en de strafschop wordt gemist/gestopt, dan wordt de strafschop overgenomen. 
Toelichting Verduidelijkt wanneer een strafschop zijn uitwerking heeft gehad wanneer de wedstrijd is verlengd voor het nemen van een strafschop. 
Overtreding door de doelverdediger en de nemer Aanvullende tekst  Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan: - Als de strafschop wordt gemist of gestopt, dan wordt de strafschop overgenomen en ontvangen beide spelers een waarschuwing
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 21 
- Als een doelpunt wordt gemaakt, dan wordt het doelpunt afgekeurd, de nemer ontvangt een waarschuwing en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij 
Toelichting Maakt het gevolg duidelijk wanneer zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan, wat niet zo vaak voor zal komen, omdat meestal één van de twee de eerste overtreding heeft gemaakt. Er zijn verschillende mogelijkheden omdat:  Als de strafschop wordt gemist/tegengehouden (door de overtreding van de doelverdediger) hebben beide spelers een overtreding begaan waarvoor ze een waarschuwing moeten ontvangen  Als er een doelpunt wordt gemaakt, dan heeft de doelverdediger geen overtreding begaan waarvoor hij een waarschuwing moet krijgen. Omdat de overtreding van de nemer wel met een waarschuwing moet worden bestraft is deze ‘ernstiger’ (zie Regel 5) en wordt derhalve bestraft. 
Beïnvloeding van de strafschop Aanvullende tekst De bal wordt geraakt door een handeling van buitenaf, terwijl de bal zich in voorwaartse richting beweegt:  de strafschop wordt overgenomen tenzij de bal in het doel gaat en de ingreep de doelverdediger of een verdediger er niet van weerhoudt om de bal te spelen. In dat geval wordt het doelpunt toegekend als de bal in het doel gaat (zelfs als er contact werd gemaakt met de bal), tenzij de bal in het doel van de tegenpartij gaat. 
Toelichting Maakt duidelijk wat er moet gebeuren wanneer er sprake is van beïnvloeding wanneer een bal die het doel ingaat bij het nemen van een strafschop.  
REGEL 16 – DE DOELSCHOP Aanvaller bevindt zich in het strafschopgebied of betreedt dit gebied Aanvullende tekst Als een tegenstander, die zich in het strafschopgebied bevindt op het moment dat de doelschop wordt genomen, of het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is, de bal raakt of probeert deze te spelen, voordat de bal is geraakt door een andere speler, wordt de doelschop overgenomen. 
Toelichting Maakt duidelijk welke actie moet worden ondernomen als een speler het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is.
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 22 
PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR WEDSTRIJDOFFICIALS
Bij deze de belangrijkste wijzigingen. 
Positie kiezen, volgen van het spel en samenwerking De strafschoppenserie Aanvullende tekst In het geval er AASRs aanwezig zijn, moeten deze zich opstellen op de beide kruisingen van de doellijn en het doelgebied, zowel rechts als links van het doel; behalve als er DLT wordt gebruikt. In dat geval is er slecht één AASR nodig. AASR 2 en ASR1 moeten de spelers in de middencirkel in de gaten houden en ASR2 en de 4de official moeten de instructiezones in de gaten houden. 
Toelichting Er is slecht één AASR nodig (om de bewegingen van de doelverdediger in de gaten te houden) als er DLT wordt gebruikt. 
Strafschop Gecorrigeerde tekst en diagram In het geval er AASRs aanwezig zijn, moet de AAR zich opstellen op de kruising van de doellijn en het doelgebied (…) 
Lichaamstaal, Communicatie en de Fluit Assistent scheidsrechters Hoekschop/doelschop Oude tekst Als de bal geheel en al over de doellijn gaat aan de kant van de ASR, dan moet deze een signaal geven met zijn rechterhand (beter gezichtsveld) om aan te geven of het een doelschop of een hoekschop is. 
Als de bal geheel en al over de doellijn gaat moet de ASR zijn vlag in de lucht steken om de scheidsrechter te informeren dat de bal uit het spel is en dan als het:  aan de kant van de ASR is – aangeven of het een doelschop of een hoekschop is;  niet aan de kant van de ASR is – oogcontact maken en de beslissing van de scheidsrechter volgen. De ASR mag direct een signaal geven als de beslissing duidelijk is. 
Nieuwe tekst Als de bal geheel en al over de doellijn gaat moet de ASR zijn vlag in de lucht steken met zijn rechterhand (betere zichtlijn) om de scheidsrechter te informeren dat de bal uit het spel is en dan als het:  aan de kant van de ASR is – aangeven of het een doelschop of een hoekschop is;  niet aan de kant van de ASR is – oogcontact maken en de beslissing van de scheidsrechter volgen. 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
   P. 23  
Als de bal duidelijk over de doellijn gaat dan hoeft de ASR de vlag niet in de lucht te steken om aan te geven dat de bal het speelveld heeft verlaten. Als de doelschop of hoekschop duidelijk is, is het niet nodig een signaal te geven, in het bijzonder als de scheidsrechter een signaal geeft.  
Toelichting De ASR hoeft geen signaal te geven bij een zeer duidelijke doelschop of hoekschop, in het bijzonder als de scheidsrechter al een signaal heeft gegeven en/of als de bal uit het spel gaat aan de andere kant van het doel dan waar de ASR zich bevindt.  
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2017 
 

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar
X
Secure Login

This login is SSL protected