Bericht van de voorzitter - november

In mijn vorige “Bericht van de voorzitter” heb ik jullie medegedeeld dat de JALV is opgeschort naar het voorjaar van 2021. Ondanks de digitale mogelijkheden hebben wij er toch voor gekozen de JALV te verplaatsen naar het voorjaar van 2021 in de hoop dat we in ieder geval voor een groot deel met het virus hebben afgerekend. 

In de achterliggende week hebben wij in ieder geval de tot dan toe niet getekende statuten van 2017 aan de notaris getekend retour gezonden. Zo kan dit onderwerp straks op de komende JALV-gespreksonderwerp blijven voor alle bestuurders.

Naast de JALV zitten wij uiteraard niet stil en mag je van me aannemen dat dit niet het enige onderwerp is welke wij nu in deze nieuwsbrief aansnijden. Net als de voorgaande nieuwsbrieven, die overigens door enkelen nog niet gelezen zijn en toch echt op de website staan, trachten wij jullie continue op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de arbitrage en de daar aan bestuurlijke activiteiten.

Bestuurlijke vrijwilligers die hun nek uitsteken om de belangen zo goed mogelijk te behartigen bij betrokken partijen als de KNVB, NOC*NSF, VVON, BAV en anderen.

In deze corona tijd waar het beleid rond de voetbalactiviteiten telkens vanuit de overheid wijzigen/aangescherpt worden is het goed nog een keer aan te geven hoe de KNVB anticipeert op het amateurvoetbal en in overleg blijft met belangenbehartigers om voor alle partijen een acceptabele competitie c.q. toekomst te creëren:

Bron: knvb.nl

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/’21 in het teken van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen heeft de bond beschreven in ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’, dat woensdag is gepubliceerd.

"Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de verenigingen in leven te houden."

"Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat kan prima met 30 man op een groot voetbalveld", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal 

Nadelige gevolgen door niet te sporten

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal corona-uitbraken op sportclubs beperkt is. Dat komt doordat de activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden (veldvoetbal) en het aantal langere contactmomenten op het veld zeer laag is. Met het oog op de gestegen corona cijfers in de gehele samenleving is onder meer het spelen van competities in het amateurvoetbal (‘Plan A’) tot half december niet toegestaan. Langere tijd niet sporten heeft echter nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (slechtere gezondheid en lagere weerstand door bewegingsarmoede) en het sociale leven (toenemende eenzaamheid).

Het betekent bovendien opnieuw een zware klap voor de verenigingen en vrijwilligers. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

Drie pijlers

Het ‘Plan B’ voor het amateurvoetbal bestaat verder uit drie elkaar aanvullende pijlers: 

1. Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities

Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden. Het volledig overzicht van alle categorieën is te vinden in het volledige ‘Plan B’ Zie website knvb.nl

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm.

2. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen

Elk dorp heeft minimaal één voetbalvereniging waar men samenkomt. Deze in de wereld unieke verenigingsstructuur draagt al meer dan een eeuw bij aan het lichamelijk en geestelijk welzijn. In totaal zijn in Nederland 1,2 miljoen mensen lid van een voetbalclub en werken er 400.000 vrijwilligers bij de bijna 3.000 verenigingen. Het is verenigingen er alles aan gelegen om te blijven (ver)binden. De KNVB moedigt verenigingen aan om, ondanks de lastige periode en het stilleggen van de competities, passende (voetbal)activiteiten te blijven organiseren. Hiervoor stelt de KNVB een activiteitenbudget beschikbaar waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. De definitieve aanvraagprocedure en voorwaarden worden later bekendgemaakt.

De KNVB staat de verenigingen verder bij door hen digitaal samen te brengen via het nieuwe platform Eén Tweetje en te wijzen op regelingen, goede voorbeelden van andere clubs en op bestaande (digitale) netwerken. Met het online platform Blijf Voetbalfit helpt de KNVB de verenigingen aan gevarieerde trainingsmogelijkheden en -vormen en creatieve alternatieven die aansluiten bij de dan geldende corona maatregelen.

ÉÉNTWEETJE EénTweetje is de bestuurderscommunity die bestuurders on- én offline met elkaar verbindt.

BLIJF VOETBALFIT Handvatten om op een veilige manier door te blijven voetballen.

3. Toekomstbestendig voetballandschap

Ook op financieel gebied hebben amateurverenigingen door de corona crisis een enorme dreun moeten incasseren. De sluiting van kantines veroorzaakt alleen al in het amateurvoetbal een omzetdaling van bijna 4 miljoen euro per week. Vanuit de overheid zijn de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. De KNVB kan de verenigingen via één loket helpen bij de aanvraag van subsidies en financiële compensatie. Daarnaast is de KNVB samen met NOC*NSF continue in gesprek met de overheid over de financiële problemen van de sportverenigingen en mogelijke oplossingen.

Verder wil de KNVB nieuwe kennis ontwikkelen om het voetbal nog tijdens de corona periode beter te maken. Dit gebeurt samen met kennisinstellingen, verenigingen, leden, belangenorganisaties en de Jeugdraad van de KNVB. Want juist het perspectief van de bijna 600.000 jeugdleden is nodig om de accenten voor de toekomst te kunnen leggen.

‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’ is opgesteld na overleg met andere sportbonden en is inmiddels gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uiteraard denken wij vanuit het bestuur van COVS Nederland mee met de KNVB hoe onze arbitrage past in de toekomstige plannen. Dit onderwerp zal in ieder geval belicht worden op de DB-vergadering van 18 november a.s.

Later meer hierover!

In de tussentijd is het bestuur COVS Nederland in samenwerking met het Mulier Instituut door middel van een enquête onder scheidsrechters en haar assistenten bezig zicht te krijgen op de huidige belevingen en toekomstige wensen van haar COVS leden.

De gemeten respons per ultimo 15 november 2020 is ver boven de 20% en daar zijn wij uiteraard zeer content mee. Degenen die nog niet deel hebben genomen verzoeken wij vriendelijk dit alsnog te doen. Hiermee krijgen we nog meer zicht op de toekomstige wensen en achterliggende belevingen.

Vorige week is er wederom zorggedragen voor het publiceren van de trainingsschema’s voor de trainers. Op de website van svovenlo.nl staat overigens ook een trainingsschema voor op de weg. Kijk er eens naar, wellicht kun je als collega COVS-vereniging hier voordeel mee doen.

Spelregelquiz COVS Nederland:

Voor de tweede maal is COVS Nederland gestart met een langlopende spelregelquiz opgezet door o.a. de LCS en andere belanghebbenden binnen COVS Nederland. Een quiz die jullie zeker verder helpt de gevraagde kennis op te doen voor het goed managen van wedstrijden. Het blijkt uit de communicatie tussen LCS en het bestuur COVS Nederland dat de informatie niet altijd de leden van de COVS verenigingen bereikt. Onze wens is dat het lid zelf de keuze kan/wil maken om hieraan deel te nemen en hem/haar de vrijheid te verlenen dat wel te doen. Dit impliceert dat betreffende informatie daarvoor wel de juiste plek dient te bereiken. Graag medewerking van diegenen die dat om welke redenen dan ook achterwege laten.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunt jullie mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Wees vooral zuinig op jezelf en anderen.

Ron Sotthewes, Voorzitter COVS Nederland

Doelgroepen: