COVS en KNVB groeien steeds verder naar elkaar!

Wie is Werner ter Avest en wat doet hij bij de KNVB?

Op een zonnig terrasje ontmoet ik Werner in de ochtend op een locatie nabij het prachtige Papendal en hij heeft mij heel wat te melden: “Ik ben in 2012 in dienst van de KNVB gestart in Nieuwstadt (Limburg), waar ik in eerste instantie marketingactiviteiten verrichtte. In 2013 ben ik gestart als projectleider Clubarbitrage en daarna vanaf 2016 coördinator arbitrageopleidingen voor de KNVB Academie. Sedert 2019 hebben we binnen de KNVB de arbitrageopleidingen en arbitrageontwikkeling binnen één team ondergebracht.  Dat betekent dat de visie op leren en opleiden nu ook de basis vormt voor de ontwikkeling van scheidsrechters op de landelijke lijst en het ontwikkeltraject scheidsrechters. Daarmee hebben we een positieve impuls gegeven aan de kwaliteit van de verschillende ontwikkelprogramma’s en gezien de doorstroming van officials naar het Talententraject Betaald Voetbal lijkt deze aanpak succesvol.”

Hoe is de Promotie / Degradatie regeling toegepast in het afgelopen en onafgemaakt seizoen 2019/2020?

“In een seizoen, dat niet afgemaakt is, behoren mensen niet te degraderen of promoveren en daar waren COVS en KNVB het roerend met elkaar eens. In verband met een aantal ontwikkelingen, ontkwamen we er niet aan scheidsrechters hoger te plaatsen, om zodoende voldoende bezetting van de verschillende groepen te behouden. Met name de doorstroming naar het Talententraject Betaald Voetbal en de nieuwe opzet van O-21 en O-23 competitie en het stoppen van scheidsrechters hebben daartoe geleid. Ook clubs die wisselen van veelal zondag naar zaterdag speelde daarbij een rol. Daarom zijn er bij sommige scheidsrechtersverenigingen wel meer dan 6 (assistent)- scheidsrechters in hogere groepen geplaatst en daarmee is het bestuur van de COVS onder aanvoering van Ron Sotthewes ook akkoord gegaan. Bij scheidsrechters met een beperkt aantal rapporten is gekeken in hoeverre deze rapporten consistent waren met prestaties in het vorige seizoen. Wij kunnen vanuit Zeist niet iedere scheidsrechter monitoren en daarvoor hebben we de steunpunten, die ons van de desbetreffende adviezen aangaande deze aangelegenheid voorzien. Dat daarbij wel eens een slippertje kan zitten mag niet, maar is ook weer niet onoverkomelijk We vertrouwen erop dat naar eer en geweten gehandeld is. Al zal er altijd de kritiek blijven; waarom hij wel en ik niet?”

Hoe gaan jullie voorkomen dat met name de minder jeugdige, maar nog prima functionerende scheidsrechters, gaan afhaken?

“Wat ons betreft, moet iedere scheidsrechter die zich wil ontwikkelen, de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. Dat begint bij de scheidsrechter zelf: wat is mijn belangrijkste ontwikkelpunt? Hoe zit mijn eerstvolgende stap eruit? Dat willen we vanuit de KNVB zo goed mogelijk faciliteren, door het organiseren van opleidingen, themabijeenkomsten en online webinars. De komende jaren zullen we daarin nog flinke ontwikkelingen zien, die voor alle scheidsrechters beschikbaar komen. Ook de vernieuwing van het rapportagesysteem hoort daarbij.”

Werner begint met excuses te maken, dat er de afgelopen periode te weinig gebeurd is met de adviezen van de klankbordgroep, die ruim drie jaar geleden actief was. De dienstdoende verslaggever had ook het genoegen in die groep te mogen zitten en te mogen meepraten over de toekomstige rapportage en had al eerder in Eindhoven kritische opmerkingen geventileerd over de rapportage en ook de begeleiding met name het te lang uitblijven van alternatieven.

Werner: ”Inderdaad heeft dit belangrijke project te lang stilgelegen. Er waren interne ontwikkelingen op de afdeling scheidsrechterszaken en er werden andere prioriteiten gesteld. Onder aanvoering van Sean Mallon, die het project 3 jaar geleden is opgestart met de klankbordgroep, wordt er nu versneld gewerkt aan een vernieuwd rapportagesysteem. Daarbij zal er geen sprake zijn van een revolutie, maar een geleidelijke evolutie van het huidige systeem. We zijn het erover eens dat het huidige systeem onvoldoende kennis over het functioneren van de scheidsrechters oplevert. We willen de huidige rapportage optimaliseren en verrijken met bronnen van data uit ons systeem. Daardoor ontstaat een actueler en vollediger beeld van de prestaties van de scheidsrechter en wordt de invloed van de factor ‘geluk’ minder groot. Op termijn willen we af van scheidsrechters die eenmaal per jaar promoveren of degraderen, maar denken we aan een fluïde ranglijst (denk aan de ATP-lijst bij tennis). Het streven is scheidsrechters zoveel als mogelijk bij deze ontwikkelingen te betrekken en hen als klankbord te gebruiken.”

Hoe verloopt de samenwerking tussen de KNVB en COVS?

Werner: “Onder leiding van de vorige voorzitter Pol Hinke is er al een grote stap gezet om de beide partijen meer naar elkaar te laten groeien en ook veel meer naar elkaar te luisteren. Onder leiding van de huidige voorzitter Ron Sotthewes is dat nog meer geïntensiveerd en deze samenwerking verloopt plezierig en naar tevredenheid van beiden. Er wordt getracht over en weer van elkaars ervaring en kennis gebruik te maken en deze ter beschikking te stellen aan de lokale COVS-verenigingen. Zo worden met diverse lokale scheidsrechtersverenigingen opleidingen georganiseerd, plannen we themabijeenkomsten zoveel mogelijk op de COVS-accommodaties en organiseren we een jaarlijkse themadag voor de fysieke trainers. Op het gebied van begeleiding en coaching van scheidsrechters zien we nog voldoende mogelijkheden naar de toekomst de samenwerking verder te brengen.”

Hoe ziet de arbitrage in het amateurvoetbal er over pakweg 3 jaar uit?

Werner: “Meer aandacht voor begeleiding en coaching van alle scheidsrechters die daarvan gebruik willen maken, flexibeler wedstrijdpakketten voor alle scheidsrechters, geen jaarlijkse promotie-/degradatieregeling meer, extra begeleiding direct na afronding SO-III, meer vrouwelijke scheidsrechters en meer gebruik maken van online-ontwikkelmogelijkheden. Voor de sterke COVS-verenigingen voorzie ik kansen om hierin met ons samen te werken, in het belang van de ontwikkeling van scheidsrechters.”

Met een voldaan, maar ook vertrouwend gevoel verlaat ik Werner ter Avest, hem dankend voor de open en transparante inkijk over de op handen zijnde veranderingen. Over 4 weken volgt een vervolgafspraak met Sean Mallon, dat voornamelijk zal gaan over de nieuwe opzet van rapporteren. Ik verheug me dan ook daarop en u van de nodige info te voorzien.

Verslaggever Bernard Schenk (correspondent Zuid II)

 

 

Doelgroepen: 

Bestand: