KNVB en COVS praten over opleidingen, samenwerking en vernieuwing rapportage

Donderdag 11 januari heeft in Zeist regulier overleg plaatsgevonden tussen de KNVB en de COVS. Vele onderwerpen zijn de revue gepasseerd, meest in het oog springende onderwerpen waren de SO-II cursus, samenwerking bij de opleidingen voor scheidsrechters en de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwingen rondom rapportage en begeleiding.

 

SO-II cursus

Al in september heeft de COVS een brief verstuurd naar de KNVB met daarin enkele vragen over de gang van zaken rondom de SO-II cursus. Het heeft even geduurd, maar nu zijn dan eindelijk de antwoorden op de vragen van de COVS gekomen en in dit overleg besproken. De brief van de COVS naar de KNVB is hier te lezen, hieronder in het blauw de reactie van de KNVB op de vragen en opmerkingen vanuit de COVS en in het rood de reactie van de COVS daarop. In het algemeen geeft de KNVB aan te zijn overvallen door het grote aantal aanmeldingen voor de SO-II-cursus. De KNVB heeft zich daarom genoodzaakt gevoeld om ‘gedurende de wedstrijd de spelregels aan te passen' en ziet nu ook in dat dit niet altijd vlekkeloos is verlopen.

 

De COVS heeft aan de KNVB gevraagd:

- te kiezen voor een conditietest als toelatingseis voor de SO-II die beter aansluit bij het niveau van de wedstrijden van deze scheidsrechters;

De KNVB stelt dat de test voldoende is aangepast aan het niveau dat past bij de wedstrijden die scheidrechters met een SO-II diploma mogen leiden. De FIFA-test is aangepast naar een niveau dat te vergelijken is met trap 7 van de voormalige shuttle-run test.

De COVS is tevreden met dit antwoord, een dergelijke eis mag aan scheidsrechters die op dat niveau actief willen zijn gesteld worden. Wel is het belangrijk dat scheidsrechters zich voldoende kunnen voorbereiden op de test en dat de ‘spelregels’ vooraf heel duidelijk zijn.

 

- hierover met de COVS in overleg te treden, zodat COVS-trainers in het hele land tijdens de COVS-trainingen de scheidsrechters kunnen voorbereiden op deze test;

Hier staat de KNVB voor open. In het komende overleg tussen de KNVB-academie en de COVS in februari gaat hier concreet over gesproken worden. Mogelijk dat de COVS-trainers een clinic kunnen krijgen in Zeist over de FIFA-test.

 De COVS vindt het vanzelfsprekend dat er een goede samenwerking tussen Zeist en de gediplomeerde COVS-trainers komt, zodat scheidsrechters bij de trainingen van de groepen goed voorbereid kunnen worden op de FIFA-test.

 

- een herkansingsmogelijkheid in te bouwen en een duidelijke regeling te treffen over de gang van zaken in het geval een scheidsrechter geblesseerd is op het tijdstip van de test;

Hier zijn aanpassingen gedaan door de KNVB. Vorig jaar heeft de KNVB  op een laat moment besloten om de test vooraf te laten plaatsvinden en er op die manier een toelatingstest van te maken. Nu gaat de KNVB weer terug naar de oorspronkelijke bedoeling: de deelnemer moet ergens tijdens de cursus de test doen (en die moet wel met goed gevolg worden afgesloten om ook het diploma te krijgen, net als de spelregeltest) en er wordt weer een herkansingsmoment in de cursus opgenomen. De KNVB worstelt wel met scheidsrechters die het dan tijdens de test niet halen. Zij krijgen immers geen diploma, maar hebben wel de plek ingenomen van een andere scheidsrechter waar nu geen plek voor was bij de cursus en er zijn kosten voor deze cursisten gemaakt. Een andere optie die wordt overwogen is om een test voor de cursus af te nemen, maar dat de deelnemer dan alleen inschrijfgeld moet betalen en als de scheidsrechter dan wordt toegelaten dient hij pas het volledige cursusbedrag te betalen.

De COVS stelt dat het wat de COVS betreft het allerbelangrijkste is, dat de spelregels vooraf 100% duidelijk zijn en dat deze niet gedurende ‘de wedstrijd’ worden aangepast. Over de andere zaken praten we graag mee. Zo kun je scheidsrechters bij de COVS ook voorbereiden op de test, waardoor het aantal scheidsrechters dat de testen gewoon haalt ook groter zal worden.

 

- het cursusgeld van scheidsrechters die de test onverhoopt niet halen terug te storten op hun rekening;

De KNVB geeft aan dat er inmiddels met individuele scheidsrechters die nu hun cursusgeld kwijt waren afspraken zijn gemaakt. Of alle scheidsrechters die het betreft nu benaderd zijn kon de KNVB niet met zekerheid zeggen, de COVS wordt daarover nog nader geïnformeerd.

De COVS wacht even af of alle scheidsrechters benaderd zijn en er daadwerkelijk met iedereen goede afspraken zijn gemaakt. Is dat het geval dan is het daarmee afgedaan en hopen we dat dit volgend jaar door betere afspraken vooraf niet nog een keer tot frustraties bij scheidsrechters zal leiden.

 

- in het geval van beleidswijzigingen rondom arbitrage-gerelateerde onderwerpen, de afspraken tussen KNVB en COVS over onderling overleg bij beleidswijzigingen na te komen, zodat de COVS daar ook advies over kan geven;

Dit is toegezegd, de KNVB geeft toe dat hier steken zijn laten vallen.

 

- een toelichting te geven op het proces over de besluitvorming over deze toelatingseis.

Zoals hierboven al omschreven is die toelichting er geweest.

Belangrijk voor de COVS is dat de KNVB zelf erkend dat dit proces allerminst goed is verlopen. Voordat de volgende serie SO-II opleidingen gaat starten krijgt de COVS  de mogelijkheid om advies te geven over het proces en de opzet van de cursus.

 

 

Nieuwe rapportage en begeleiding

Nadat de COVS-klankbordgroep en de KNVB tot een nieuwe visie op begeleiden en rapporteren van scheidsrechters waren gekomen, bleef het voor de buitenwereld lang stil. Te lang wat de COVS betreft. De COVS wil graag weten welke stappen er nu gezet gaan worden en daar ook bij betrokken blijven.

 

De KNVB is het eens dat er nu iets te lang binnenskamers is verder gedacht over dit onderwerp, maar dat het niet de intentie is geweest om dat achter gesloten deuren te doen. COVS en KNVB zijn het eens dat hier de dialoog moet blijven plaatsvinden.

 

De KNVB heeft ondertussen wel stappen gezet. Zo zal er snel in een regio in West 2 gestart worden met het laten beoordelen van de scheidsrechter vanuit de voetbalteams. Deze beoordeling telt uiteraard nog niet mee voor de promotie en degradatie van scheidsrechters, maar geeft wel de mogelijkheid om de effecten te testen en te bekijken of de beoordeling door teams leidt tot betrouwbare informatie over de prestatie van de scheidsrechter.

Daarnaast is er op diverse rapporteursbijeenkomsten gesproken over contact tussen rapporteur en scheidsrechter na de wedstrijd. De COVS geeft aan dat het belangrijk is dat niet alleen rapporteurs hierover mee kunnen praten, maar zeker ook de scheidsrechters.

 

Samenwerking bij opleidingen

De KNVB wil graag samenwerken met de COVS bij diverse scheidsrechtersopleidingen of scheidsrechtersbijeenkomsten. Vanuit de COVS wordt al veel langer gepleit voor nauwere samenwerking en de COVS is dan ook blij met dit geluid. Aan accommodaties worden wel eisen gesteld. COVS en KNVB praten in februari verder over de concrete mogelijkheden tot verder gaande samenwerking bij de opleidingen.

 

Veilig sportklimaat

Bij het overleg van 11 januari waren namens de KNVB de coördinator scheidsrechterszaken en de coördinator arbitrage-opleidingen aanwezig. Binnen de KNVB wordt vanuit andere afdelingen gewerkt aan een veiliger sportklimaat. Om over dit onderwerp verder te spreken wordt de COVS dan ook doorverwezen naar deze andere afdelingen. De COVS wil hierover dan ook een afspraak krijgen met de medewerkers van de KNVB die werken aan een veiliger sportklimaat. Een brief die de COVS hierover heeft verstuurd aan directeur amateurvoetbal Jan-Dirk van der Zee is tot op heden nog niet beatwoord. Hierover heeft de COVS wel haar onvrede uitgesporken tijdens dit overleg.

 

Steunpunten in de districten

In verschillende districten is er wat onvrede ontstaan over de gang van zaken op de steunpunten van de KNVB. De KNVB in Zeist erkend dat zaken beter kunnen en is daar werk van aan het maken. De KNVB vraagt de COVS-groepen wel om als er onvrede is, dit aan te geven bij het steunpunt en in gesprek te gaan en het niet direct ‘hogerop’ te gaan zoeken. In veel gevallen kan een goed gesprek al heel verhelderend werken. Het VCN onderschrijft dit.

 

Themabijeenkomsten

Ook erkent de KNVB dat bij enkele maatwerkbijeenkomsten het niveau niet voldoende was. Deze bijeenkomsten zijn geëvalueerd met alle betrokkenen. De bijeenkomsten moeten en kunnen beter. Dat geldt ook voor het laat afzeggen van een bijeenkomst in district Oost.

Hier staat tegenover dat er ook veel themabijeenkomsten zijn geweest die door veel scheidsrechters heel positief zijn beoordeeld.

 

 

In februari praten COVS en KNVB verder, dan specifiek over de opleidingen. De COVS zet in op het maken van concrete afspraken over verdergaande afspraken. In april is een volgend regulier overleg ingepland.

 

Doelgroepen: 

- Besloten groep -

Bestand: