Twitterverslag JAV 3 juni 2023

Hieronder het verslag zoals dat via Twitter (#covs23) is gemaakt tijdens de vergadering van 3 juni. Het verslag kun je lezen van onder naar boven. Let wel: het verslag is niet de officiële notulen.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen. ·

Twan Jansen doet nog een oproep voor het bestellen van de spelregelposter. Verenigingen kunnen die bestellen bij zuid2@covs.nl. ·

Voorstel: 11, 12, 13 april districtspelregels. Begin juli landelijke finale. ·

Er wordt gesproken over andere data of doordeweeks, maar daar wordt geen duidelijkheid uit gehaald. ·

JAV 2024 op 1 juni 2024. ·

Arbitragecongres 4 januari 2025 in Zuid 2. ·

NK spelregels COVS-teams 2024 nog onbekend. ·

NK zaal 13 januari 2024 in Zwolle. ·

NK veld 2024 22 juni 2024 in Helmond. ·

West 1 stelt voor om een aparte commissie in te stellen om de uitwerking van het rapport ter hand te nemen. ·

Toekomst COVS. Het is nog niet duidelijk op welke manier dit voortgezet kan worden. ·

Correctie: Zuid 2.

Oss-Uden bespreekt namens Zuid 1 de effecten en opvolging van het oplopende geweld tegen scheidsrechters. ·

Oss-Uden bespreekt namens Zuid 1 de effecten en opvolging van het oplopende geweld tegen scheidsrechters. ·

Er wordt uitgebreid stilgestaan met de communicatie vanuit het bestuur en naar het bestuur. ·

Doetinchem zou graag willen weten welke activiteiten en inhoud van de gesprekken zijn geweest. De voorzitter antwoordt dat dit in nieuwsbrieven wordt gemeld op de website, de secretaris vult aan wat de laatste keer besproken is met de KNVB. ·

Belangenbehartiging. Het bestuur heeft diverse keren overleg gehad met de KNVB en andere belangenorganisaties. ·

De voorzitter vraagt of de vergadering in kan stemmen met de begroting. Het merendeel is akkoord.

Sean Mallon (@KNVB) neemt het woord over een voorstel om sommige opleidingen te ondersteunen met een vergoeding. ·

Apeldoorn vraagt of de begroting nu ook definitief is -na de discussie over de investering- en of het wenselijk is dat er ingestemd wordt met een negatieve begroting. ·

Dirk Koning doet het voorstel om het aanvullende artikel over de integriteit nu niet te behandelen, maar de effecten op het eerdere beleidsstuk rond te sturen en reacties af te wachten. ·

De voorzitter trekt het voorstel nu in, gelet op de discussies en de statuten. ·

Zwolle geeft aan  dat niet alle verenigingen het voorstel hebben gehad en dat daardoor het niet mogelijk is om te stemmen. ·

Er wordt gediscussieerd over het promotiemateriaal. ·

De vergadering wordt hervat. ·

De vergadering pauzeert. ·

De vergadering ontvangt een stuk over een opzet en inhoud voor een commissie integriteit en gedrag. Dit zijn nieuwe inzichten van NOC*NSF en bouwen voort op het stuk dat al eerder gestuurd is. ·

De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn voor het bestuur. Ter vergadering nog niet. Zwolle geeft aan dat wel nagedacht wordt over kandidaten en dat later zal delen met het bestuur. ·

De voorzitter neemt onder dank afscheid van Pieter-Jan. ·

Twan Jansen wordt benoemd voor twee jaar. Dirk Koning en Arthur Smits blijven aan. ·

Penningmeester Pieter-Jan Janssen treedt af. Jakob Klompien wordt voorgesteld als opvolger en onder applaus van de vergadering aangesteld. ·

Voorzitter Johan Suurd wordt herbenoemd voor 3 jaar. ·

Het bestuursbesluit om geen afdracht in het eerste kwartaal te nemen, wordt bekrachtigd. ·

De contributie voor de COVS blijft volgend jaar gelijk. ·

Het voorstel om Dirk Koning te accrediteren als vertrouwenspersoon, wordt aangenomen met één tegenstem van Rotterdam. ·

Voorgesteld wordt na de pauze te stemmen over het voorstel van het bestuur. Als er geen akkoord is, dan wordt verder gekeken. ·

Zwolle vindt het een goed plan, maar wil dit graag met de achterban bespreken voordat een akkoord wordt gegeven. ·

Zaanstreek vindt het een goed initiatief, maar had graag gehad dat dit eerder aan de verenigingen bekend was gesteld, waardoor ook nagedacht had kunnen worden over alternatieven. ·

Ook Alkmaar vindt het goed dat er iets gebeurt, maar heeft bedenkingen bij datgene nu voorgesteld wordt. ·

Er is bijval voor het initiatief. Er wordt geopperd om kleinschaliger te begonnen en het effect af te wachten om te kijken of het succesvol is. ·

Twan Janssen somt mondeling de kostprijzen op van de onderdelen. ·

Doetinchem en Amsterdam hebben twijfels over de hoogte van de investering.

Doetinchem vraagt zich af waarom dit een separatief initiatief is en niet eerst het grotere plan wordt opgesteld waar dit een onderdeel van zou kunnen zijn. ·

Daarnaast steunt Helmond het initiatief, omdat het goed uit de reserves gehaald kan worden. ·

Helmond vindt dat er controle op moet zijn dat alleen dat aantal wordt besteld dat ook bij de cursussen gebruikt kan worden. ·

HZO vraagt zich af hoe zichtbaar de COVS is. Het tasje bevat voldoende uiting van de COVS. ·

De voorzitter antwoordt dat het geen verplichting is om het materiaal af te nemen.

Apeldoorn geeft aan dat in de regio al een dergelijk initiatief is en vindt het beslag op de begroting erg groot. ·

Twan Janssen licht het voorstel toe. ·

Het bestuur vraag toestemming voor de aanschaf van promotiemateriaal voor de cursussen verenigingsscheidsrechter en SOIII. Zaanstreek vraagt of dit besproken is met de KNVB. Dat zal nog gebeuren. ·

Nieuwe leden voor de kascommissie worden gekozen vanuit Zuid 1 en West 2 (Den Haag).

De kascommissie stelt voor om het bestuur te dechargeren. De vergadering bekrachtigt het voorstel onder applaus. ·

De winst- en verliesrekening wordt zonder opmerkingen vastgesteld. ·

Zwolle vraagt of de jubilarissen met naam in het jaarverslag opgenomen kan worden. De secretaris gaat kijken of dat haalbaar is. ·

Gouda vraagt of de WBTR nog aan de orde komt. Dat wordt later behandeld. Zwolle vraagt wat de status is over de commissie Juridische zaken. ·

De secretaris behandelt opmerkingen op de notulen die binnengekomen zijn van Zwolle.  ·

Het bestuur gaat binnenkort weer een rondje langs de velden maken. De data zijn inmiddels bekend.

Secretaris behandelt de ingekomen stukken. ·

De voorzitter: "Er is veel gebeurd, maar de mooie plannen zijn iets vooruitgeschoven." ·

De vergadering staat met een moment stilte stil bij de overledenen. ·

Secretaris Arthur Smits memoreert de afmeldingen. ·

Voorzitter Johan Suurd opent de vergadering. ·

Dirk Koning begint met wat dienstmeldingen.

Doelgroepen: 

- Besloten groep -