Op weg naar een betere rapportage – COVS krijgt grote rol bij vernieuwingen

COVS richt klankbordgroep in met expertise vanuit het hele land om tot betere rapportage te komen

 

In het afgelopen seizoen is er vaak gesproken over het huidige rapportagesysteem. Het voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd (ook voor feedback en coaching hoort bij beoordeling ruimte te zijn) en door het steeds kleiner wordende aantal rapporteurs worden vanaf groep drie ranglijsten gebaseerd op wel erg weinig rapporten per scheidsrechter. Dat maakt de ranglijsten weinig betrouwbaar.

Dit probleem is door de COVS kenbaar gemaakt bij de KNVB en de KNVB erkent de noodzaak om te vernieuwen. De KNVB heeft daarom een traject uitgezet op weg naar een nieuwe vorm van rapportage en begeleiding van scheidsrechters. In dat traject is er een grote rol voor de COVS weggelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de KNVB om tot een nieuw systeem te komen, de COVS denkt daarbij mee vanuit haar rol als adviseur. Dat betekent dat de COVS een beroep doet op de expertise binnen onze organisatie.

 

Wat wil de KNVB?

De KNVB zet in op een nieuw rapportagesysteem in het seizoen 2018-2019. Vanaf 2016 wordt er gewerkt om tot een goed en modern systeem te komen. De doelstellingen van de KNVB daarbij zijn o.a.:

  • om de juiste scheidsrechter bij de juiste wedstrijd aangesteld te krijgen;
  • scheidsrechters zijn tevredener over de beoordeling en begeleiding.

Het traject tot aan 2018-2019 is in verschillende deelprojecten onderverdeeld. Het eerste deelproject is het doen van onderzoek naar beoordeling en begeleiding van sporters. Daarbij wordt een wetenschappelijk instituut betrokken, ook wordt er gekeken naar de situatie in het buitenland en bij andere sporten.

Deelproject 2 onderzoekt de behoeftes van scheidsrechters op het gebied van beoordeling en begeleiding. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijk verschillende wensen bij scheidsrechters die op verschillende niveaus actief zijn.

Deelproject 3 bestaat uit het beschrijven van de nieuwe visie op beoordelen en begeleiden van scheidsrechters naar aanleiding van de eerste onderzoeken.

Deelproject 4 is het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de invoering van deze visie op beoordelen en begeleiding. Mogelijk dat verschillende pilots onderdeel zijn van dit deelproject.

Voordat er een start wordt gemaakt met de uitvoering van de verschillende deelprojecten zal er een brainstormsessie plaatsvinden met COVS’ers en de KNVB over de rapportage en de begeleiding. In deze sessie wordt globaal verkend in welke richting onderzoek gedaan kan worden.

 

Wat vindt de COVS hiervan?

De COVS onderschrijft de route die de KNVB wil gaan volgen, maar maakt daarbij enkele kanttekeningen.

Allereerst zou het ook goed zijn om bij de doelstellingen op te nemen dat de beslissingen over promotie en degradatie goed te verantwoorden zijn.

Ten tweede had de COVS in eerste instantie moeite met de duur van het tijdspad. Liever ziet de COVS dat één seizoen eerder al met de nieuwe opzet gestart kan worden. De KNVB heeft echter verschillende argumenten genoemd die ervoor zorgen dat de COVS zich nu ook kan vinden in dit tijdspad:

  1. Het onderzoek en de implementatie moet zorgvuldig gedaan worden, dat kost meer tijd dan één seizoen.
  2. De KNVB heeft toegezegd dat de nadelen van het huidige systeem in de komende twee seizoenen, zo goed als mogelijk is, zal worden aangepakt met tijdelijke maatregelen. Dat kan o.a. door maatwerk te leveren. Scheidsrechters die aangeven niet te willen promoveren, hoeven bijvoorbeeld niet gerapporteerd te worden. Dat zorgt ervoor dat er meer rapporteurs beschikbaar zijn voor de scheidsrechters die wel willen promoveren. Ook andere maatregelen worden overwogen, daar zal later door de KNVB een besluit over worden genomen.

De COVS is tevreden met de rol die zij krijgt in dit traject. Bij alle deelprojecten worden COVS’ers onderdeel van de werkgroepen die daarmee aan de slag gaan. Het is nu aan de COVS om deze adviserende rol ook waar te maken!

 

Wat gaat de COVS nu doen?

Het VCN is gestart met het inrichten van een COVS-klankborgroep voor de rapportage. Doel van deze klankbordgroep is om vanuit het VCN snel van gedachten te kunnen wisselen over een belangrijk onderwerp als de rapportage met experts vanuit het hele land.

Inmiddels hebben individuele leden en scheidsrechtersverenigingen gereageerd op een eerdere oproep van het VCN om ideeën over een nieuwe rapportage op papier te zetten. In eerste instantie worden deze mensen en verenigingen benaderd door de COVS voor de klankbordgroep. Enkele leden hebben inmiddels toegezegd graag in deze klankbordgroep plaats te willen nemen. Tegelijkertijd doet de COVS bij deze een oproep aan geïnteresseerden om zich aan te melden voor deze groep.

Vanuit de klankbordgroep en het VCN worden de afgevaardigden namens de COVS voor de werkgroepen die zich met de KNVB-deelprojecten gaan bezig houden gekozen. Deze vertegenwoordigers van de COVS kunnen vervolgens diverse zaken die in de werkgroepen worden besproken delen met de klankbordgroep en advies vragen aan deze groep. Dit advies kan dan weer meegenomen worden naar de werkgroepen.

 

Deelnemen aan de klankbordgroep?

Geïnteresseerd in een plek in de klankbordgroep? Neem contact op met de secretaris van de COVS via secretaris@covs.nl als u over enkele van onderstaande eigenschappen beschikt:

  • U heeft affiniteit met de rapportage en enige ervaring als scheidsrechter in het amateurvoetbal of als rapporteur;
  • U heeft affiniteit/ervaring met beoordelen en/ of begeleiden (kan ook buiten de arbitrage);
  • U kunt ‘out of the box’ denken en staat open voor veranderingen;
  • U bent een representatieve vertegenwoordiger van de COVS en onderschrijft in grote lijnen de doelstellingen van de COVS;
  • U bent in de gelegenheid om op regelmatige basis via de mail uw licht te laten schijnen op nieuwe voorstellen en ideeën omtrent de rapportage;

Bij de selectie van leden voor de klankbordgroep wordt gekeken naar expertise (vanuit verschillende invalshoeken) en een zo goed mogelijke landelijk spreiding van de leden.

Eind juni zal zoals eerder beschreven een eerste brainstormsessie plaatsvinden met de KNVB, vanuit de COVS zijn daar dan ook leden van de klankbordgroep bij aanwezig.

Denkt u mee?

 

 

 

 

Doelgroepen: