Mededelingen VCN - april 2017

Printvriendelijke versieSend by email

Mededelingen VCN - april 2017.

Publicatiedatum op www.covs.nl: 17 april 2017.

 

Contributie afdracht aan COVS Nederland.

In verband met verschillende toepassing door lid-verenigingen bij het opzeggen van leden, de volgende verduidelijking:

Einde lidmaatschap bij de vereniging is vastgelegd in Artikel 7 en de financiële verplichtingen in Artikel 14 dit betekent dat het lidmaatschap en zijn verplichtingen zijn aangegaan voor minimaal 1 jaar met automatische verlenging. Opzegging door een lid kan met een opzeggingstermijn van minimaal 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar.

De stand per 31 december is dus bepalend voor de afdracht in het volgende verenigingsjaar. Uitzondering is opzegging door overlijden, dit kan met ingang van de volgende maand. Een en ander zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek onder verenigingsrecht.

 

Verstoringen website en mail.

Mogelijk heeft u afgelopen week gemerkt dat onze website www.covs.nl minder beschikbaar was dan te doen gebruikelijk. Ook de afhandeling van mail (van mailadressen eindigend op “@covs.nl”) heeft soms vertraging opgelopen.

De oorzaak daarvan is bekend en voor een groot deel weggenomen. Ed van Leeuwen jr. van het LCI houdt dit nauwlettend in de gaten en is nog beter met kleine verbeteringsacties.

Als u hiervan hinder heeft ondervonden, dan daarvoor onze excuses.

Veel dank gaat uit naar Ed van Leeuwen jr. die, als vrijwilliger, afgelopen week bijna een volledige werkweek heeft besteed om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

 

Huldiging Jubilarissen.

Tijdens de JAV is met grote meerderheid het voorstel van de groepen van Zuid 1 aangenomen met betrekking tot het huldigen van jubilarissen.

Onder een jubilaris verstaan wij leden die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar lid zijn van de COVS. Voor de eerste drie mijlpalen zijn spelden en voor de laatste twee plaquettes beschikbaar.

Vanaf nu mag een jubilaris gehuldigd worden tijdens de door de groep gekozen bijeenkomst (bijvoorbeeld de JAV van de groep) in het jaar waarin de jubilaris zijn jubileum bereikt. Voorbeeld: JAV van de groep is einde januari 2018. De jubilaris bereikt zijn jubileum op 31 december 2018. De groep mag deze persoon huldigen in januari. Het reglement wordt conform dit besluit aangepast, dat wordt t.z.t. met u gecommuniceerd. De aanvragen zullen vanaf nu conform dit besluit worden beoordeeld. In de bijlage het aangepaste aanvraagformulier, dat ook op de website staat onder clubondersteuning.

 

Overleg KNVB – COVS

Er is een regulier overleg gepland tussen KNVB en COVS op 26 april. In eerste instantie zou dit overleg in maart hebben plaatsgevonden, maar toen bleken toch niet alle betrokkenen vanuit de KNVB beschikbaar. De volgende punten staan in ieder geval op de agenda:

  • vervolg visie op begeleiden en beoordelen (o.a. communicatie richting achterban en vervolg klankbordgroep COVS)
  • samenwerking KNVB en COVS bij SO-III (en eventueel andere opleidingen)
  • themabijeenkomsten in COVS-clubgebouwen
  • als het dan nog noodzakelijk is: de procedure van passencontrole bij het mDWF.

Procedure controle digitale spelerspassen

De KNVB wil vanaf volgend seizoen alle spelerspassen digitaliseren en daarmee de controle dus ook digitaal laten verlopen. Daartoe is een procedure opgesteld. De KNVB zal middels o.a. een instructiefilmpje alle betrokkenen informeren over deze procedure.

De COVS is gevraagd haar visie te geven op de conceptversie van de procedure. Daarbij heeft het VCN de volgende boodschap aan de KNVB overgebracht:

  1. We willen graag dat er een eenduidig advies komt over de plaats waar de pascontrole wordt uitgevoerd. Door te veel opties te noemen, is de verwachting dat daar veel discussie over kan ontstaan. De voorkeur van de COVS is om dit in de kleedkamer te doen (handiger als er een telefoon bij nodig is dan op het veld).
  2. De optie dat de scheidsrechter zijn eigen mobiele telefoon hiervoor gebruikt kan in onze ogen alleen een optie zijn in uiterste noodgevallen. Wat ons betreft heeft de thuisspelende vereniging de verantwoordelijkheid om voor een smartphone te zorgen. Ook hier is het niet handig als er te veel opties zijn. Wij zullen in ieder geval onze leden adviseren om niet hun eigen telefoon te gebruiken.

 

Samenstelling VCN sinds JAV 2017.

Benoemingen tijdens JAV.

Tijdens de JAV zijn alle benoemingen, conform de voorstellen gedaan door het VCN, door de vergadering bekrachtigd.

Onverwachte en plotselinge vacature Noord.

Woensdag 5 april jl., echter, bereikte ons het bericht dat Jaap Hansen, per direct, zijn “zetel” in het VCN opgeeft. Uiteraard betreurt het VCN dit besluit van Jaap, maar wij moeten zijn besluit respecteren. Via deze weg danken wij Jaap voor zijn inzet het afgelopen jaar.

Aan de groepen in Noord is het verzoek gestuurd om na te denken over een oplossing voor de ontstane situatie.

Portefeuilles landelijke commissies.

In de vergadering van het VCN dinsdag 4 april jl., is besloten dat een VCN-lid als eerste verantwoordelijke aan een commissie wordt gekoppeld en dat een ander VCN-lid als tweede aan de commissie wordt gekoppeld. Zie daarvoor onderstaand schema.

De reden voor dit besluit is het delen van kennis over deze commissie en continuïteit bij het (tijdelijk) wegvallen van de eerste verantwoordelijke.

 

Samenstelling VCN.

In onderstaand schema staan de actuele leden van het VCN, hun functie in het VCN en welke portefeuille deze beheerd (als eerste en als tweede portefeuillehouder).

 

Samenstelling VCN per 9 april 2017.

 

Naam

 

Functie

 

Jaar

Portefeuillehouder

 

Eerste

Tweede

Pol Hinke

Voorzitter

2020

Redactie

-

 

Hugo Jaspers

Secretaris

2018

-

-

 

Thon Harte

Penning-meester

2019

-

-

 

Vacature

Noord

2019

 

Sponsoring en webshop

Werving en behoud

 

Frank Sanders

Oost

2020

Juridische zaken

Sponsoring en webshop

 

 

Piet Tiggelaar

West 1

2018

Spelregels

Media

 

René Kiebert

West 2

2018

Werving en behoud

Juridische zaken

 

Johan Suurd

Zuid 1

2019

Technische zaken en toernooien

Spelregels

 

Pieter-Jan Janssen

Zuid 2

2020

Media

Technische zaken en toernooien

 

 

Onder functie staat de functie in het VCN, resp. het dat district wordt vertegenwoordigd.

Onder jaar staat het jaar van regulier aftreden van het VCN-lid.

 

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

X
Secure Login

This login is SSL protected