Bericht van de voorzitter - oktober

De afgelopen weken zijn we helaas weer ingehaald door het Covid-virus. Voor het kabinet reden om de verschillende amateurvoetbal-competities weer op slot te doen. Veel scheidsrechters en assistenten die gedurende de achterliggende maanden zich uit de naad hebben gewerkt om vooral fit te zijn bij aanvang van het nieuw op te starten seizoen 2020-2021 komen bedrogen uit. Opnieuw zit de boel weer op slot en trainen bij de vertrouwde COVS-vereniging is ook niet meer mogelijk de komende weken. Gelukkig staat gezondheid boven alles en komt er hopelijk snel verandering in deze situatie.

De KNVB heeft de volgende maatregelen genomen vanaf 14 oktober 2020 om 22.00

 • Alle amateurcompetities worden de komende vier weken stilgelegd. Ingaande 14 oktober 2020;
 • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling anderhalve meter afstand;
 • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijden spelen bij de eigen vereniging;
 • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten;
 • Er is geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie;
 • Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioendivisie en Vrouwen Divisie mogen doorgaan onder vastgestelde regels.

Voor velen een hard gelag, echter laten we er vooral voor zorg dragen dat dit virus ons niet bereikt.

Trainingsdagen Zeist

Enige weken geleden heeft COVS Nederland een trainingsdag georganiseerd in Zeist voor trainers van de diverse COVS-verenigingen in Nederland.

Ondanks de grote toezegging (65) hebben enkelen gemeend (25), om welke reden dan ook, weg te moeten blijven en dat vooral zonder kennisgeving. Naast de financiële schade (o.a. dubbele zalen i.v.m. Covid, lunches etc.) een niet te verkroppen actie die bij de vele ingezette vrijwilligers van o.a. COVS en KNVB kwaad bloed heeft gezet. Het is blijkbaar de tijd waarin we leven dat wij zo met anderen om moeten gaan. Degenen die het aan gaat trekken hopelijk het boetekleed aan. Het was overigens een zeer geslaagde dag voor diegenen die er wel waren. Met dank aan medewerkers van de KNVB, Hotel Woudschoten en COVS Nederland onder leiding van Johan Suurd. Voor de goedwillenden gaan we hier volgend jaar zeker mee door.

Trainingsinfo met afwisselend lesmateriaal en gevarieerde oefenstof zal voorlopig door Johan Suurd worden doorgestuurd aan de trainers.

Trainingsclinics tijdens de week van de Scheidsrechter

Door de creativiteit van enkelen binnen COVS Nederland, o.a. René Kiebert, werd door de Covid perikelen het programma voor de week van de scheidsrechter in een ander jasje gestoken. Bij enkele COVS-verenigingen werd reeds gestart met een clinic buiten en anderen zullen dit vanwege ”de lock down“ op een ander tijdstip voortzetten. Goed om te vernemen is de samenwerking tussen de diverse COVS-verenigingen op gang is gebracht en dat er toss-munten zijn verstrekt.

Spelregelquiz COVS Nederland

Voor de tweede maal is COVS Nederland gestart met een langlopende spelregelquiz opgezet door o.a. de LCS en andere belanghebbenden binnen COVS Nederland. Een quiz die u zeker verder helpt de gevraagde kennis op te doen voor het goed managen van wedstrijden. Het blijkt uit de communicatie tussen LCS en het bestuur van COVS Nederland dat de informatie niet altijd de leden van de COVS-verenigingen bereikt. Onze wens is dat het lid zelf de keuze kan/wil maken om hieraan deel te nemen en hem/haar de vrijheid te verlenen dat wel te doen. Dit impliceert dat betreffende informatie daarvoor wel de juiste plek dient te bereiken. Graag medewerking van diegenen die dat om welke redenen dan ook achterwege laten.

Overigens is de PPT spelregelwijziging gemaakt en reeds enige tijd geleden aan de COVS verenigingen toegezonden door Johan Suurd.

Axiwi

Het contract met Axiwi (headsets) is ondertekend en inmiddels zijn wij overgegaan tot de aanschaf van een aantal headsets. Deze kunnen onder voorwaarden gehuurd worden bij COVS Nederland. Met Axitour/Axiwi is afgesproken dat COVS-verenigingen ook headsets kunnen kopen via COVS Nederland met een aantrekkelijke korting. Informatie is in te winnen bij Johan Suurd. Email; noord@covs.nl

Enquête Mulier Instituut

Geen enkele wedstrijd kan zonder een arbitragekorps. (Assistent-)scheidsrechter, coaches, waarnemers en rapporteurs zijn een belangrijk onderdeel voor het organiseren van wedstrijden op alle niveaus. Het zijn (bijna) allemaal vrijwilligers, die wekelijks op en rondom de sportvelden (binnen en buiten) te vinden zijn en zich net als sporters en coaches bewust zijn waar het om gaat in de sport: samen plezier beleven. Helaas gebeurt het ook geregeld dat scheidsrechters zelf doelwit worden van onsportief of ongewenst gedrag. Het is daarom ook belangrijk om een veilig sportklimaat voor (assistent-)scheidsrechter, coaches, waarnemers en rapporteurs te realiseren.

Het Mulier Instituut monitort voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de stand van zaken van het veilige sportklimaat in Nederland. Dit is ook een belangrijk onderwerp in het Nationale Sportakkoord. In het Nationaal Sportakkoord wordt binnen het thema ‘positieve sportcultuur’ gestreefd wordt naar het organiseren van een veilige, eerlijke en zorgeloze sportervaring voor iedereen. Als onderdeel van deze monitoringsactiviteit wordt er ook geprobeerd om de ervaringen van het arbitragekorps in kaart te brengen. Daarom is het Mulier Instituut onder andere benieuwd naar de ervaringen en opvattingen van (assistent-)scheidsrechters, coaches, waarnemers en rapporteurs over ondersteuning, opleidingen, randvoorwaarden, wedstrijdgedrag, en racisme en discriminatie in de voetbalsport.

Het Mulier Instituut, heeft ons benaderd met de vraag of wij onder onze leden een vragenlijst willen verspreiden. Omdat het creëren van een veilige sportomgeving voor de arbitrage een belangrijk thema is voor de COVS, hebben wij besloten hier onze medewerking aan te verlenen. Uiteraard staat u vrij om zelf te bepalen of u wel of niet deelneemt aan het onderzoek. Start: Okt/Nov 2020.

Heidagen bestuur COVS Nederland

Het bestuur COVS Nederland zou zich over de toekomst buigen en wel op 16/17 oktober jl. tijdens de heidagen in Helvoirt. Visie, missie en strategie, moeten we nog meer samenwerken met bijv. KNVB, NOC*NSF, VVON en BAV. Welke onderwerpen zijn belangrijk om op te pakken het komende jaar (jaren). Hebben we nog wel de juiste naam voor een belangenvereniging. Zomaar enkele strategische onderwerpen die de revue zouden passeren op basis van uw op/aanmerkingen tijdens de rondjes langs de velden en de diverse overleggen met stakeholders etc.

Helaas hebben wij door de corona-perikelen de heidagen geannuleerd en zullen op een later tijdstip deze sessies weer oppakken en de informatie over de uitkomsten tijdig met u delen.

Creativiteit JALV COVS Verenigingen

De COVS-verenigingen in Nederland hebben te maken met een JALV die onder beperkte voorwaarden doorgang kan vinden. Het is goed te vernemen dat enkele verenigingen van de COVS creatief zijn in het vinden van oplossingen door bijv. ZOOM/Skype en livestreams die ervoor zorgen dat de leden van de betreffende vereniging bijgepraat worden over de ontwikkeling van het achterliggende jaar en de toekomstvisie. Chapeau!

Overleg KNVB

Op 9 oktober jl. hebben Johan Suurd en ondergetekende weer een vier-wekelijks overleg gehad met de KNVB (Werner ter Avest en Sebastiaan Kleijburg over de volgende onderwerpen:

 • Gebruik Headsets;
 • Deltaplan KNVB/COVS;
 • Evaluatie Technische dag voor trainers;
 • Excessen op de velden;
 • Impact van de Covid-maatregelen;
 • Samenwerking KNVB-COVS Landelijk en haar verenigingen;
 • Ons Voetbal Is Van Iedereen.

Een constructief overleg waarbij beide partijen weer nader tot elkaar zijn gekomen en het draagvlak voor verbeteringen (in het belang van arbitrage) alleen maar groter is geworden.

Ik vertrouw erop openheid te hebben betracht naar de achterban en voor vragen kunt u mij altijd mailen. voorzitter@covs.nl

Wees vooral zuinig op uzelf en anderen.

Ron Sotthewes

Doelgroepen: