Zwolle

Data kaartcompetitie SZO seizoen 2018 - 2019

Printvriendelijke versieSend by email

De heer M. (Marinus) Blankvoort verzorgt namens de Ontspanningscommissie ook het volgend seizoen 2018 - 2019 de kaartcompetitie voor de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO). De locatie is wederom het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle, Luttekeweg 11, 8031 LG Zwolle. De heer Blankvoort zal daarbij worden bijgestaan door Ulbe Posthumus, Hans van der Veen en de secretaris Jan Lahuis, die de administratie ook het volgend seizoen voor zijn rekening neemt.

Op de laatste afsluitende kaartavond van 12 april 2018 werd door Marinus Blankvoort al weer de data voor volgend seizoen vastgelegd. Het zijn weer de donderdagen 20 september, 18 oktober, 15 november en 13 december 2018 en 17 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april 2019. Noteert u deze data nu reeds in uw agenda. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt het inleggeld per kaartavond verhoogd naar € 3,00.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Notulen Algemene Ledenvergaderingen SZO

Printvriendelijke versieSend by email

In dit artikel zijn de notulen opgenomen van de Algemene Ledenvergadering vanaf 2008. Alleen de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 zijn nog in concept en derhalve nog niet goedgekeurd en vastgesteld. Deze notulen moeten worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 maart 2019. Aan de opgenomen besluiten kunnen derhalve nog geen rechten worden ontleend. Bijgaand eveneens de foto's van de huldigingen in 2018.

Het bestuur hoopt hiermede de leden van de SZO voldoende te hebben geïnformeerd.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Einduitslag Kaartcompetitie SZO seizoen 2017 - 2018

Printvriendelijke versieSend by email

De kaartcompetitie van het seizoen 2017 - 2018 is afgelopen. Op donderdag 12 april jl. werd de afsluitende kaartavond gehouden. De winnaar van de laatste afsluitende kaartavond was Klaas Klaassen met 5.409 punten. Op de tweede plaats eindigde Hans van der Veen met 5.125 punten. Derde eindigde Herman Snijder met 5.009 punten. Op de vierde plaats eindigde Jan Bosscher met 4.713 punten en Ulbe Posthumus legde beslag op de vijfde plaats met 4.660 punten. De poedelprijs ging dit keer naar organisator Marinus Blankvoort met 3.781 punten. Op het moment dat Marinus Blankvoort de prijzen van de dagzege uitreikte, berekende de secretaris de eindscores voor het eindklassement, want hiervoor worden de hoogste en de laagste scores afgetrokken.

De heer Ulbe Posthumus werd winnaar van de SZO kaartcompetitie van het seizoen 2017 - 2018 met 29.647 punten. Op de tweede plaats eindigde Klaas Klaassen met 28.718 punten, gevolgd door mevrouw Anthonia Bastiaan op de derde plaats met 28.478 punten. Op de vierde plaats eindigde mevrouw Netty Mulder met 28.111 punten en Fred Mulder werd vijfde met 27.549 punten. Marinus Blanvoort werd zesde met 27.435 punten. Ben Bastiaan legde beslag op de zevende plaats, die recht geeft op een geldprijs. De overige plaatsen waren er voor 8. Wim Berse (27.041 pnt), 9. Jan Lahuis (26.910 pnt), 10. Herman Snijder (26.782 pnt), 11. Jan Bosscher (25.532 pnt), 12. Wim Weuring (22.334 pnt), 13. Teun van Unen (21.621 pnt), 14. Gerrit Kuiper (20.569 pnt), 15. Hans van der Veen (19.925 pnt).

De resterende deelnemers aan de kaartcompetitie kwamen op grond van artikel 6, lid 2, van het Kaartreglement van de SZO, niet meer in aanmerking voor plaatsing in de eindrangschikking omdat zij drie of meer kaartavonden hebben gemist. Secretaris Jan Lahuis reikte aan Ulbe Posthumus nog een extra prijs uit. Hij behaalde op de eerste kaartavond van 2018 op donderdag 18 januari in het clubhuis van de Handbalvereniging Zwolle de hoogste dagscore (5.920 punten) van alle 8 gehouden kaartronden van het seizoen 2017 - 2018. Aan hem werd een ingelijst certificaat met de bijbehorende prijs, een VVV-cadeaukaart t.w.v. € 10,= uitgereikt.

De individuele winnaars van de acht kaartavonden waren achtereenvolgens:

1. Netty Mulder (5.291 punten), 2. Fred Mulder (5.516 punten), 3. Netty Mulder  (5.313 punten), 4. Ulbe Posthumus (5.410 punten), 5. Ulbe Posthumus (5.519 punten), 6. Ben Bastiaan (5.397 punten), 7. Klaas Klaassen (5.584 punten) en 8. Klaas Klaassen (5.409 punten).

Marinus Blankvoort reikte na afloop de prijzen uit. De wisselbeker, die in het bezit blijft van de vereniging, staat nu dus één jaar bij Ulbe Posthumus op de schoorsteenmantel. Voor de eerste 7 plaatsen van het eindklassement werden ook leuke geld-prijzen uitgereikt. Voor de eerste prijs € 35,=, voor de laatste, zevende plaats € 5,=. Marinus Blankvoort reikte ook nog twee VVV-cadeaukaarten uit aan Hilly Wissink en Hennie Hofstede, de beide kantinebeheerders van de Handbalvereniging Zwolle die altijd weer klaar staan voor de SZO met een hapje en een drankje. De SZO betaalt ook geen zaalhuur, zodat de secretaris Jan Lahuis dit keer ook voor twee attenties had gezorgd.

Namens het bestuur, Jan Lahuis, secretaris SZO.

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (april 2018)

Printvriendelijke versieSend by email

Hierbij het uitgebrachte clubblad van de Scheidsrechtersvereniging Zwole e.o., 57ste jaargang, nummer 2, april 2018.

Met de onderstaande link krijgt u de bladerbare pdf-versie.

https://issuu.com/janlahuis/docs/clubblad_szo__nummer_2__april_2018

Als bijlage is ook de gewone pdf-versien bijgevoegd.

Het clubblad staat ook bij het andere artikel van de SZO met alle uitgebrachte clubbladen vanaf 2014.

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

Algemene Ledenvergadering van de SZO d.d. 26 maart 2018

Printvriendelijke versieSend by email

Omstreeks 20.00 uur opende voorzitter Eddy de Gier de Algemene Ledenvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO), die evenals vorig jaar werd gehouden in het clubhuis van de v.v. KHC te Kampen. Het bestuur was heel content dat we er dit jaar ook voor de derde keer terecht konden.

Voor Eddy de Gier was het de eerste keer, dat hij de Algemene Ledenvergadering van de SZO mocht leiden. Vorig jaar nam hij het “stokje” over van Hans van der Veen, die nu als erelid van de SZO samen naast de erevoorzitter Jan Wissink de vergadering bijwoonde. In zijn welkomstwoord, waarin diverse ereleden, leden van verdienste en genodigden van de COVS en KNVB welkom werden geheten, werd één moment stilte in acht genomen voor het overlijden van ons Lid van Verdienste Meinte Roel Schilstra uit Zwolle. Vervolgens werd de agenda van deze 94steAlgemene jaarvergadering in een vlot tempo afgewerkt. De vergadering werd net als in de voorgaande jaren weer begeleid via een power-point op het projectiescherm. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 werden op één aanmerking nà onder dankzegging aan de secretaris iets gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Bij de ingekomen stukken en mededelingen kon de secretaris van de SZO vermelden, dat er zich 25 leden van de SZO hadden afgemeld. Dat gold ook voor de 3 zusterverenigingen Almelo, Hengelo en Zutphen van het COVS District Oost. Het Jaarverslag SZO 2017 van de secretaris werd zonder één op- of aanmerking onder applaus en dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. Volgens de voorzitter werd alles weer heel uitgebreid gedocumenteerd.

Het financieel Jaarverslag 2017 (jaarrekening) van de penningmeester werd eveneens op het scherm getoond, waarbij een toelichting door de penningmeester mevrouw Sanne van der Elst werd gegeven. Ook de Jaarrekening werd na deze toelichting zonder één op- of aanmerking onder dankzegging aan en eveneens met applaus voor de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. De kascommissie bestond dit jaar uit Jan Jongman en Jan Bosscher. De commissie bracht bij monde van de eerstgenoemde verslag uit van hun bevindingen. De heren Jongman en Bosscher hadden geen onvolkomenheden in de administratie ontdekt en stelden de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, hetgeen werd gehonoreerd met een applaus. Bij de verkiezing van de kascommissie trad Jan Jongman reglementair volgens het Huishoudelijk Reglement af en werd Jan Bosscher voor een jaar herbenoemd. Reservelid Jan Willem Westendorp werd in de kascommissie benoemd. De voorzitter deelde vervolgens mede dat SZO-lid Siem de Jager zich spontaan bij hem had gemeld als reservelid, zodat de voorzitter alleen de toestemming van de vergadering hoefde te vragen.

Overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van 27 maart 2017 zou de contributie met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd met € 5,= in verband met het naderende 100-jarig jubileum in 2024. De contributie zal tot en met 2024 niet meer worden verhoogd, tenzij er zich (grote) financiële problemen zouden voordoen. De contributie wordt derhalve per 1 januari 2018 € 50,= per jaar voor de gewone leden. Voor de donateurs bedraagt de contributie per 1 januari 2018 € 37,50. De contributie voor A-aspiranten (tot 19 jaar) wordt gehandhaafd op € 1,=, waarvan de afdracht aan COVS Nederland voor rekening van de SZO wordt genomen. De contributie voor B-aspiranten (19-22 jaar) wordt gehandhaafd op € 20,=. Via automatische incasso wordt de helft van de genoemde bedragen in rekening gebracht. SZO-leden en donateurs, die de penningmeester van de SZO niet hebben gemachtigd worden verplicht om het volledige bedrag in januari in zijn geheel te voldoen. De begroting voor 2018 werd ook door de penningmeester van de SZO op het scherm toegelicht. Volgens de penningmeester is de begroting in grote lijnen een afspiegeling van de werkelijke kosten van de jaarrekening 2017.

Er is rekening gehouden met minder inkomsten door minder leden, maar ook met meer inkomsten door de contributieverhoging. De extra inkomsten worden voor het 100-jarig jubileum gereserveerd. Bij het bestuursbeleid ging de voorzitter vervolgens in op alle activiteiten, die door de SZO werden georganiseerd. De voorzitter dankte het bestuur voor al haar inzet en het vrijmaken van de nodige uren. Achtereenvolgens passeerden de redactie van het clubblad Scheidsrechterskontakt met de daaraan verbonden adverteerders de revue. Door de digitale uitgifte en het uitgeven van een eigen gedrukte uitgave werd daar het afgelopen jaar flink op bespaard. Ook werd de organisatie van de kaartcompetitie onder leiding van Marinus Blankvoort genoemd. Ook de organisatie van de Kerstbingo, verzorgd door Wout Jongman en Fred Mulder en het prestigieuze Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi in Elburg werden geroemd. De voorzitter noemde ook de twee trainingsgroepen in Emmeloord en Kampen, waarbij de namen van de trainers niet werden vergeten. Tiemen de Boer en Jan Jongmanin Emmeloord. Siem de Jager, Wim Weuring en Eddy de Gier in Kampen. De opkomsten zijn prima te noemen.

Vermeldenswaardig zijn de reacties van de verschillende voetbalverenigingen naar aanleiding van ons verzoek om een donatie. Een aantal voetbalclubs ondersteunen onze vereniging met een geldbedrag. Hiermee kunnen we dan weer activiteiten ontplooien richting die verenigingen in de vorm van het organiseren van spelregel- c.q. instructieavonden. Ook verzorgen wij naast de arbitrage van de Beltona competitie, de scheidsrechters voor de Beloftencompetitie van de clubs rond de Veluwe. Dat levert ook de SZO geld op doordat de leden een bedrag van de vergoedingen afstaan aan de SZO. De voorzitter dankt bestuurslid Hans van Bruggen die deze aanstellingen verzorgt. De Kerstbingo, thema-avonden en jaarvergaderingen kunnen wij dankzij KHC houden in hun clubgebouw. Het bestuur is erg ingenomen met deze samenwerking, zodat een speciale dank uitgaat naar de preses, voorzitter Tjibbe van Dijk, van KHC.

De voorzitter refereert aan de enquête die is gehouden onder de oudere leden om te peilen of zij iets voelen voor een gezellige avond. De secretaris deelt mede, dat de respons nog niet heel geweldig is.

Bij agendapunt 11 bestuursverkiezing werd de periodiek aftredende voorzitter, de heer E.J.H. (Eddy) de Gier, voor een volgende periode van 3 jaar herkozen. Voorts is de portefeuillehouder (Commissaris II), de heer L.C.M. (René) van der Elst, ook periodiek aftredend. In verband met veranderde (privé-) omstandigheden heeft de penningmeester mevrouw S. (Sanne) van der Elst, te kennen gegeven dat zij de functie van penningmeester niet langer kan combineren met haar drukke werkzaamheden, zodat zij helaas na 1 jaar weer moet aftreden. In de bestuursvergadering van 7 februari jl. werd over haar opvolging gesproken. René van der Elst heeft het bestuur medegedeeld, dat hij de functie van penningmeester wel wenst over te nemen. Desgevraagd door de voorzitter geeft de Algemene Ledenvergadering aan geen bezwaren te hebben tegen de benoeming van René van der Elst als nieuwe penningmeester van de SZO. Voor de functie van Commissaris II (portefeuillehouder), die tot dusver door René werd ingevuld, zal in de komende periode naar een goede opvolger moeten worden gezocht. SZO-leden die zich geroepen voelen, kunnen contact opnemen met het bestuur. De voorzitter dankte Sanne van der Elst voor het feit dat zij gedurfd heeft om penningmeester te worden van een voor haar vreemde vereniging. Hij bedankt haar voor de tijd die zij toch in de SZO gestoken heeft en biedt haar een afscheidsbloemetje aan. Vorige jaar werd de Technische Commissie geïnstalleerd. Zij werden voor respectievelijk 1, 2 en 3 jaar benoemd. Age Albada werd daar naderhand aan toegevoegd. Age moet op deze Algemene Ledenvergadering nog officieel worden benoemd. De Algemene Ledenvergadering heeft geen bezwaren tegen zijn benoeming, zodat hij nu officieel voor een periode van 3 jaar wordt benoemd in de TC. Voorst werd Ivor Knol vorig jaar voor één jaar benoemd in de TC. Hij heeft het bestuur te kennen gegeven zich voor een volgende periode herkiesbaar te stellen. Er zijn geen bezwaren zodat hij herbenoemd wordt. Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Vervolgens kwamen we bij het huldigen van de jubilarissen van de COVS. De heren Ulbe Posthumus en Bert de Roo, werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap van de COVS. Hen werd de bijbehorende speld opgespeld door Eddy de Gier en kregen zij namens het bestuur uit handen van Sanne van der Elst een boeket bloemen. Daarna werden Ben Harmens en Harwie Kluinhaar gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap van de COVS. Ook zij kregen de bijbehorende speld opgespeld door de voorzitter en werden ook in het bezit gesteld van een boeket bloemen. Tot slot richtte de voorzitter het woord tot Jan Broekhuis, die al 50 jaar lid is van de COVS. Hem werd de bijbehorende speld opgespeld en kreeg ook uit handen van Sanne van der Elst een boeket bloemen. De voorzitter memoreerde dat we vorig jaar in september 2017 ook al Peter de Leeuw hadden gehuldigd met het 70-jarig lidmaatschap van de COVS.

Door de KNVB werd ook nog vier onderscheidingen uitgereikt aan vier SZO-leden. Aan de heren Heine Drenth, Hans Pekaar, Ivor Knol en William Smit werden de bijbehorende versierselen opgespeld en ontvingen zij een oorkonde, vergezeld door een boeket bloemen, die door Sanne van der Elst werd overhandigd.

Van de genodigden maakte niemand gebruik van “hun spreekrecht”.

De voorzitter reikt een bloemetje uit aan Henk Schreurs, die een vervelende tijd achter de rug heeft. Op de training in Kampen is hij onwel geworden, maar is er toch wonder-boven-wonder goed vanaf gekomen. Dat had best anders kunnen lopen.

De voorzitter reikte ook nog een bloemetje uit aan Marinus Blankvoort, die sinds 1999 de kaartcompetitie voor de SZO organiseert. Marinus heeft toegezegd om ook in het seizoen 2018 – 2019 de kaartcompetitie voor de SZO te zullen organiseren.

De voorzitter dankte de v.v. KHC voor haar gastvrijheid en goede “zorgen”. Eddy biedt de voorzitter Tjibbe van Dijk daarvoor ook een bloemetje aan.

De voorzitter bedankte de leden voor het in hun gestelde vertrouwen en hun komst naar Kampen en wenste iedereen wel thuis.

In de bijlagen treft u de concept-notulen van de Algemene Vergadering van 26 maart 2018 aan. Deze notulen moeten volgend jaar op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019 nog worden goed gekeurd en vastgesteld.

Bijgaand treft u eveneens de foto's aan, die door ons Erelid Klaas Muis zijn gemaakt op de Algemene Ledenvergadering 2018.

 

Doelgroepen: 

Zichtbaarheid: 

Openbaar

Bestand: 

X
Secure Login

This login is SSL protected